Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 16609Ngày cập nhật 03/03/2022
Bản đồ vị trí huyện Nam Đông

Ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 10 /2022/QĐ-UBND Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2022 và thay thế Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

Theo nội dung Quyết định số 10 /2022/QĐ-UBND, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách về việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn.

b) Xây dựng quy chế làm việc; tổ chức cho người đang sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất làm đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; phân loại hồ sơ; thẩm tra, xác minh hồ sơ và hiện trạng sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, lấy ý kiến của khu dân cư đối với trường hợp không có giấy tờ về nhà, đất; đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai, quy hoạch; thẩm tra về nguồn gốc sử dụng đất, loại đất, loại tài sản, thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định, thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất, tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận đó, sự phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt, sự phù hợp với quy định về hành lang bảo vệ các công trình, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

c) Xác nhận các nội dung vào đơn, công bố công khai kết quả kiểm tra theo quy định và chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố Huế theo đúng thời gian quy định thông qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

d) Thường xuyên rà soát, đề xuất UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính về đất đai.

đ) Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung xác nhận liên quan đến nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tình trạng tranh chấp về đất đai theo thẩm quyền và quy định.

e) Thực hiện nghiêm túc bộ thủ tục hành chính về đất đai do Chủ tịch UBND tỉnh quy định.

g) Phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.523.471
Truy cập hiện tại 10.918