Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai nội dung Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND, ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện
False 17054Ngày cập nhật 06/09/2021

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Thông báo số 94 để thông báo nội dung Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND, ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện, cụ thể như sau:

1. Nội dung chi tiết được nêu cụ thể trong Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện về thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND thị trấn Khe Tre đã được đăng tải trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

2. Đề nghị UBND thị trấn Khe Tre, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện Kết luận thanh tra và định kỳ hằng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra huyện theo dõi, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra tỉnh theo quy định.

 

 

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.690