Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về biện pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021
False 5766Ngày cập nhật 30/08/2021

Năm 2020, tình hình thiên tai và dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống kinh tế - xã hội; các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, thương mại, vận tải, đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với nỗ lực vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân nên kết quả thu, chi NSNN cơ bản đạt và vượt dự toán HDND tỉnh giao: Thu NSNN trên địa bàn đạt hơn 35 tỷ đồng, vượt 37,25% dự toán; chi đầu tư cho các chương trình, dự án về cơ bản đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ chi theo dự toán; chi thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội nói chung và chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh Covid và khắc phục thiên tai nói riêng đã được đáp ứng kịp thời, đầy đủ. Việc sắp xếp các nhiệm vụ chi phù hợp theo tiến độ thu NSNN đã được điều hành chặt chẽ, đến cuối năm cân đối thu chi ngân sách huyện được đảm bảo.

Tuy nhiên, công tác quản lý tài chính – ngân sách còn tồn tại những hạn chế như công tác quyết toán NSNN còn sai sót và chưa đảm bảo thời gian quy định; chứng từ thu chi tài chính vẫn còn sai sót xãy ra.

Dự báo thu NSNN thời gian đến vẫn còn nhiều khó khăn doanh nghiệp trên địa bàn ít và nhỏ, nguồn thu vảng lại trên địa không còn, một số nguồn thu nhỏ lẻ và không bền vững; diễn biến dịch bệnh và thời tiết rất khó lường sẽ tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước huyện năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND huyện giao.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2021, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng ban, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (gọi chung là các xã) theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các quy định về tài chính – ngân sách của Chính phủ, UBND tỉnh, các Nghị quyết của HĐND huyện, đồng thời tập trung thực hiện kịp thời, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tài chính – ngân sách sau:

1. Về phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2021:

UBND các xã, thị trấn thực hiện phân bổ chi tiết, giao dự toán cho các ngành, đoàn thể cấp xã đảm bảo theo đúng mục tiêu, nội dung kinh phí đã được UBND huyện giao. UBND các xã, thị trấn chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp mình để bổ sung thêm kinh phí cho sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp bảo vệ môi trường.

2. Về tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước:

Xác định mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 từ 5 – 7% đã được HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Ngành Thuế tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế và triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngay từ những tháng đầu năm; quản lý chặt chẽ các khoản thu, chống thất thu, chống chuyển giá, nhất là thu qua hình thức khoán; tăng cường công tác quản lý kê khai thuế, đảm bảo 100% tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kê khai thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ, phương án xử lý nợ thuế và đôn đốc tổ chức thực hiện cho từng Chi cục Thuế; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các chuyên đề chuyên sâu đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí; hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông theo dõi chặt chẽ tình hình thu NSNN hàng tháng để có giải pháp đối với những khoản thu còn đạt thấp; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành đôn đốc các chủ dự án có nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất lớn nộp ngân sách trong năm 2021.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triễn quỹ đất huyện tập trung hoàn tất các thủ tục các khu quy hoạch đấu giá đất để tăng thu cấp quyền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

- UBND các xã, thị trấn cần phân tích tình trạng thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn nhằm quản lý có hiệu quả, đặc biệt là chống thất thu trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng; khai thác tốt các nguồn thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2021 đã được giao. UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban liên quan thực hiện quản lý thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu theo đúng chế độ quy định.

3. Về tổ chức quản lý điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí:

          a) Về chi đầu tư:

          Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND tỉnh về đầu tư công năm 2021, trong đó lưu ý:

          - Yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, đấu thầu,... tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ dự án. Theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn; chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn nhằm sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Việc chi chuyển nguồn thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu công.

- Yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện được UBND huyện giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng nguồn vốn vay, nguồn vốn ngân sách:

Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo của chương trình, dự án gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân (mỗi 10 ngày/lần); định kỳ báo cáo về nhu cầu thực hiện dự án (tháng, quý, năm); đăng ký nhu cầu kế hoạch và nhu cầu vốn hằng năm.

b) Về chi thường xuyên:

Các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong phạm vi quản lý của mình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; các ngành, các địa phương liên quan trước khi trình phê duyệt đề án, nhiệm vụ cần dự kiến nguồn lực kinh phí thực hiện và phải lấy ý kiến của cơ quan tài chính về khả năng đảm bảo nguồn kinh phí; chỉ trình phê duyệt đề án, nhiệm vụ khi đảm bảo được nguồn kinh phí để thực hiện.

     - Trong quá trình điều hành chi ngân sách, các xã cần lưu ý lượng thu để chi, dự phòng ngân sách đủ lớn để ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh. Khi có nhu cầu chi các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh với mức độ nghiêm trọng, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh phát sinh ngoài dự toán, các địa phương chủ động sử dụng dự phòng ngân sách xã và các nguồn vốn khác để thực hiện; trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách xã thì mới đề nghị huyện xem xét, hỗ trợ. Chủ động đảm bảo nguồn ngân sách địa phương và sử dụng nguồn ngân sách huyện bổ sung mục tiêu để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; không để phát sinh tình trạng chậm, nợ tiền chế độ, chính sách.

     Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tiếp tục giữ lại tại ngân sách huyện nguồn tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2020 theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện cho đến khi có hướng dẫn của Sở Tài chính.

     - Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát ở trong nước. Tiếp tục cải cách hành chính và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý chi ngân sách nhà nước; đặc biệt, tăng cường thanh toán qua thẻ, hạn chế dùng tiền mặt theo đúng Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

- Các Phòng, ban, đoàn thể chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi dự toán được giao để xử lý các nhiệm vụ đột xuất trong năm; cần đẩy nhanh việc giải ngân kinh phí thực hiện các nhiệm vụ từ đầu năm, tránh tập trung thanh toán vào cuối năm.

Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ chi phát sinh mới và chỉ xem xét bổ sung chi thường xuyên cho các đơn vị khi có nhu cầu chi thật cấp thiết nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được huyện, tỉnh giao; hạn chế tối đa việc chi chuyển nguồn. Trường hợp kinh phí đã bố trí nếu không giải ngân hết, hủy dự toán theo quy định thì không được bố trí lại và thủ trưởng các ngành, cơ quan đó phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

 - Kho bạc Nhà nước huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm soát chi, từ chối thanh toán các khoản chi ngân sách không đủ điều kiện chi, sử dụng kinh phí sai quy định.

4. Về nâng cao chất lượng công tác lập dự toán ngân sách và quyết toán NSNN:

- Yêu cầu các Phòng, ban, đoàn thể cấp huyện tuân thủ nghiêm các quy định về công tác lập và quyết toán NSNN hằng năm theo Luật NSNN. Số liệu báo cáo phải được gửi thông qua đường văn bản điều hành của cơ quan đơn vị theo biểu mẫu quy định và đúng thời hạn.

Các báo cáo tổng hợp nêu trên được lưu trữ trên hệ thống văn bản điều hành để đối chiếu, sử dụng làm cơ sở thẩm định dự toán, xét duyệt quyết toán, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra trong việc quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước tại đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc lập và nộp báo cáo làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp số liệu dự toán và quyết toán của huyện, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND huyện xem xét điều động, luân chuyển đối với các chức danh kế toán theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước.

Căn cứ nội dung Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 4.803