Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (03 TTHC), bị thay thế và bãi bỏ (05 TTHC) trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện
False 12896Ngày cập nhật 03/07/2021

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TỪ UBND CẤP XÃ ĐẾN UBND CẤP HUYỆN VÀ ĐẾN CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT

Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)

Thời hạn giải quyết

Cách thức và Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000286)

- 34 ngày làm việc đối với tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Trong đó: 17 ngày làm việc tại cấp xã; 10 ngày tại cấp huyện và 07 ngày tại Sở Lao động, TBXH.

 - 27 ngày đối với vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Trong đó: 17 ngày làm việc tại cấp xã; 10 ngày tại cấp huyện.

Cách thức: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại:

- Cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

- Cấp huyện: Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Cấp tỉnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công (số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện; Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện, tỉnh.

Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH; Sở Lao động - TB&XH; UBND cấp xã.

2

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000282)

Tiếp nhận ngay đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy định

Cách thức: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Cấp xã: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã;

- Câp huyện: Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

Không

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện; Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện: Chính quyền (hoặc công an), Chủ tịch UBND cấp xã.

3

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000477)

07 ngày làm việc

Cách thức: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

- Cơ sở trợ giúp xã hội;

- Cấp huyện: Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Cấp tỉnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công (số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

Không

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện; Cơ sở trợ giúp xã hội;

Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện: Cơ sở trợ giúp xã hội

2. Danh mục thủ tục hành chính bị thay thế và bãi bỏ

STT

Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)

Tên VBQPPL quy định TTHC

Ghi chú

1

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh (2.000295)

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Bãi bỏ TTHC số 95 tại Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

2

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (2.000335)

Bãi bỏ TTHC số 14 tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

3

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (1.000674)

TTHC này bị thay thế bởi TTHC có mã số 2.000286

4

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (2.000343)

TTHC này bị thay thế bởi TTHC có mã số 2.000282

5

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (2.002127)

TTHC này bị thay thế bởi TTHC có mã số 2.000477

Ghi chú: TTHC trên loại bỏ khỏi danh mục công bố thủ tục hành chính vì được thực hiện giữa đối tượng và cơ sở trợ giúp xã hội (không có vai trò của cơ quan hành chính nhà nước) theo Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kèm theo quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Mẫu số 07 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy- Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 48