Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố 23 TTHC mới ban hành, 34 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
False 15648Ngày cập nhật 30/06/2021

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA BAN QUẢN LÝ  KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 
   

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 1. Thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên TTHC

(Mã số TTHC)

Thời hạn giải quyết

(ngày làm việc)

Địa điểm và cách thức thực hiện

Lệ phí

Tên VBQPPL quy định TTHC

 1.  

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

(1.009742)

35 ngày

- Cách thức: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

 1.  

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

(1.009748)

25 ngày

Không

 1.  

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

(1.009755)

25 ngày

Không

 1.  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

(1.009756)

15 ngày

Không

 1.  

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

(1.009757)

35 ngày

Không

 1.  

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

(1.009759)

25 ngày

- Cách thức: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

 1.  

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

(1.009760)

- 03 ngày (điều chỉnh tên dự án, tên nhà đầu tư)

- 10 ngày (trường hợp khác)

Không

 1.  

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

(1.009762)

- 35 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh)

- 25 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý)

Không

 1.  

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

(1.009763)

Không

 1.  

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý        (1.009764)

Không

 1.  

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

(1.009765)

Không

 1.  

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

(1.009766)

- 35 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh)

- 25 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý)

- 12 ngày (đối với dự án thuộc thẩmquyền chấp thuậnchủ trương đầu tư của UBND tỉnh)

- 07 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý)

- Cách thức: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

 

 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

 1.  

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

(1.009767)

Không

 1.  

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 NĐ số 31/2021/NĐ-CP)

(1.009768)

Không

 1.  

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

(1.009769)

05 ngày

Không

 1.  

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

 (1.009770)

- 18 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)

- 15 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý)

Không

 1.  

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc BQL

(1.009771)

05 ngày

- Cách thức: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

 1.  

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

(1.009772)

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ

Không

 1.  

Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(1.009774)

- 05 ngày (cấp lại);

- 03 ngày (hiệu đính);

Không

 1.  

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(1.009773)

03 ngày

Không

 1.  

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

(1.009775)

15 ngày

Không

 1.  

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

(1.009776)

15 ngày

Không

 1.  

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

(1.009777)

15 ngày

Không

* Ban hành danh mục 23 TTHC mới ban hành theo Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tục hành chính bãi bỏ kèm theo quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế


 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy- Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 4.022