Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kêu gọi doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh khai thác chợ Khe Tre
False 19629Ngày cập nhật 25/09/2020

Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý,  kinh doanh khai thác chợ Khe Tre

Ngày 30/07/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Khe Tre với mục tiêu:

Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ được xác định là chuyển đổi hình thức sở hữu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chợ, cải tiến hoạt động quản lý và nâng cấp hạ tầng cơ sở vật chất của chợ bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo hình thức Ban quản lý chợ sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý, nhằm phát huy tốt vai trò của chợ trong việc mở rộng trao đổi, thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa và tăng thu ngân sách, phát triển thị trường trong mối liên hệ thống nhất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, khai thác; đồng thời, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về hoạt động chợ.Lộ trình cụ thể:

STT

Nội dung

Thời gian hoàn thành chậm nhất

1

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi chợ Khe Tre

31/7/2020

2

Xây dựng phương án chuyển đổi chợ Khe Tre

31/10/2020

-

Quyết định giao chủ đề án

10/8/2020

-

Phê duyệt đơn vị tư vấn lập phương án và định giá tài sản chợ

31/8/2020

-

Tổ chức lập phương án

31/10/2020

3

Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre

 31/10/2020

4

Phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre

15/12/2020

5

Thông báo công khai Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre

25/12/2020

6

Đấu giá lựa chọn Doanh nghiệp/Hợp tác xã tiếp nhận chợ Khe Tre

 25/01/2021

7

Quyết định công nhận doanh nghiệp/Hợp tác xã quản lý chợ Khe Tre

31/01/2021

8

Triển khai thực hiện quản lý, kinh doanh khai thác chợ Khe Tre

30/4/2021

 

Tập tin đính kèm:
KTHT
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.067