Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật
False 13153Ngày cập nhật 08/08/2020

Ngày 25/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1472/QĐ-BTP về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Quyết định này bãi bỏ 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp quy định tại Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Cụ thể:

-  Đối với thủ tục hành chính cấp trung ương do Bộ Tư pháp thực hiện: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Trung ương; Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Trung ương.

-  Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh do Sở Tư pháp thực hiện: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh; Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh.

-  Đối với thủ tục hành chính cấp huyện do Phòng Tư pháp thực hiện: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện; Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.156