Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
False 17901Ngày cập nhật 01/08/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 về việc công bố 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 

Cụ thể, 02 TTHC cấp tỉnh bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp là: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh; Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh.

02 TTHC cấp huyện bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp là: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện; Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện.

04 TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Quyết định 1472/QĐ-BTP ngày 25/6/2020 của Bộ Tư pháp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 04 TTHC tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

1. Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

2. Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

3. Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

4. Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 16.154