Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

V/v lấy ý kiến đề nghị xét, công nhận xã Thượng Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
False 40385Ngày cập nhật 13/03/2020

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 122/HD-MTTW-BTT ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới,

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 về việc thành lập đoàn thẩm tra các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Qua thẩm tra, đến nay đã hoàn thành việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Thượng Lộ năm 2019.

Để việc đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Thượng Lộ năm 2019 đúng trình tự, thủ tục theo quy định; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức công bố xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Giao Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tổ chức công bố ít nhất 03 lần trên các phương tiện phát thanh, truyền hình và trang thôn tin điện tử của huyện để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện với nội dung: Xã Thượng Lộ đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

2. Tham gia ý kiến

 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, UBND các xã: Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Thượng Nhật, Hương Xuân, Hương Sơn, Hương Lộc, Hương Phú tổ chức lấy ý kiến về việc đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Thượng Lộ năm 2019 (thực hiện theo mẫu 01 và 02 đính kèm).

Ý kiến tham gia gửi UBND huyện (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện) trước ngày 27/3/2020.

3. Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội của xã Thượng Lộ tiến hành lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận xã Thượng Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Đồng thời báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thượng Lộ gửi UBND huyện (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện) trước ngày 02/4/2020.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.865