Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban đầu tư và Xây dựng huyện Nam Đông
False 9153Ngày cập nhật 04/05/2013

A. Giới thiệu chung

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông

Địa chỉ: Thị trấn Khe tre, Nam Đông, TT. Huế

Điện thoại: 0543.893.901

 
B. Cơ cấu tổ chức: 
 
 
LÃNH ĐẠO

Ông Cao Bé - Giám đốc

Email: cbe.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.901

BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN

Ông Trần Kha - Chuyên viên

Email: tkha.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.901

Ông Cao Huỳnh Sáu - Chuyên viên

Email: chsau.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.901

Ông Phan Ngọc Bình - Chuyên viên

Email: pnbinh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.901

Ông Nguyễn Hữu Kha - Chuyên viên

Email: nhkha.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.901

Ông Nguyễn Hoài Nam - Chuyên viên

Email: nhnam.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.901

Ông Nguyễn Thị Thanh Tình- Chuyên viên

Email: ntttinh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.901

Ông Hồ Văn Sơn - Chuyên viên

Email: hvson.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.901

Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Chuyên viên

Email: nnlam.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.901

C. Chức năng, nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.144.387
Truy cập hiện tại 2.653