Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Đông
False 48968Ngày cập nhật 30/04/2013

A.Giới thiệu chung

Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện

Địa chỉ: Thị trấn Khe tre, Nam Đông, TT. Huế

Điện thoại: 3.875.155

Email: ktht.namdong@thuathienhue.gov.vn

B. Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông Phạm Tấn Son - Trưởng phòng

Email: ptson.namdong@thuathienhue.gov.vn

09144800727

 

Ông Nguyễn Văn Mẫn - Phó trưởng phòng

Email: nvman.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0914933455

 

Ông Đinh Hồng Lam – Phó trưởng phòng

Email: dhlam.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT:  0905352626

Ông Nguyễn Công Trình – Chuyên viên

Email: nctrinh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0989256762

Ông Nguyễn Ngọc Lâm– Chuyên viên

Email: nnlam.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0914125046

Bà Phạm Thị Bích - Chuyên viên

Email: ptbich.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0915928345

Ông Phạm Tấn Quý - Chuyên viên

Email: ptquy.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0967929095

 

 

 

C. Chức năng, nhiệm vụ:

Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; công thương; khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Công Thương. Chương II

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Về các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng

 

 

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện.

 

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

 

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

d) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

đ) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn.

 

e) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

g) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý về nghĩa trang theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

h) Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

 

i) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

 

k) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình hoặc để Ủy ban nhân dân cấp huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

l) Tổ chức thực hiện lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo phân cấp.

 

m) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

 

n) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện.

 

o) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện.

 

p) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

 

q) Kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

 

2. Về các lĩnh vực thuộc ngành Khoa học và Công nghệ

 

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn; quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

b) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

c) Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

 

d) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn.

 

đ) Tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

 

e) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

 

g) Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ ở huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

 

3. Về các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương

 

a) Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tich Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương và các văn bản khác về lĩnh vực công thương.

 

b) Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

 

c) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.

 

d) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương.

 

đ) Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

 

e) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; xây dựng, lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

 

4. Về các lĩnh vực thuộc ngành Giao thông vận tải

 

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn huyện; chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

 

b) Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

c) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do huyện chịu trách nhiệm quản lý.

 

d) Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

đ) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

 

e) Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường thủy nội địa, xảy ra trên địa bàn huyện.

 

g) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

 

h) Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

 

i) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

 

5. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao đối với cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

 

7. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở chuyên ngành và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

8. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

 

9. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

 

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức khác.

 

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

 

b) Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

 

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do các Sở chuyên ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

d) Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng trực tiếp quản lý, chỉ đạo một hoặc các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

 

2. Biên chế công chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

3. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí phù hợp với vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

 

4. Biên chế công chức chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng nằm trong tổng số biên chế công chức của huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm bố trí biên chế công chức chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng và theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức.

 

Chương IV

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 4. Tổ chức thực hiện

 

1. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

 

2. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này do Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị, thống nhất với Trưởng phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

 

D. Phân công nhiệm vụ

    Ông Phạm Tấn Son - Trưởng phòng

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung tất cả các hoạt động của phòng;

- Trực tiếp theo dõi các lĩnh vực sau: Quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, an toàn giao thông và khoa học công nghệ.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, quản lý kế hoạch mục tiêu chất lương, quản lý công chức, quản lý tài chính và tài sản, ý kiến chỉ đạo, phản ánh hiện trường, phòng chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý các kiến nghị của cư tri.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

2) Ông Nguyễn Văn Mẫn - Phó trưởng phòng

- Trực tiếp tham mưu chỉ đạo thực hiện lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện, nước sạch; thương mại và hạ tầng thương mại, dịch vụ (trừ dịch vụ du lịch); kinh tế tập thể trong lĩnh vực ngành. Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

+ Xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại;

+ Thực hiện cải cách hành chính,  tuyên truyền, dân vận chính quyền trong lĩnh vực được phân công;

+ Thẩm định các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại;

+ Quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại;

+ Thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn huyện;

+ Xây dựng và triển khai đề án, kế hoạch công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại;

+ Tham mưu quản lý nhà nước về chợ; xây dựng chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm; theo dõi tiêu chí Hạ tầng thương mại nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Tham mưu quản lý thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm;

+ Tham mưu quản lý dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

- Một số nhiệm vụ khác:

+ Chỉ đạo nhiệm vụ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.  Phụ trách các bản tin của ngành đăng trên trang thôn tin điện tử;

+ Tiếp công dân, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ, quy chế ứng xử, xây dựng cơ quan văn hóa;

          + Xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng;

          + Lãnh đạo công chức thực hiện ngày chủ nhật xanh, vệ sinh cơ quan, nơi làm việc.

          + Chủ trì phối hợp với kế toán đề xuất và thực hiện mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác cơ quan;

          + Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới).

- Xây dựng báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và một số báo cáo đột xuất khác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

          + Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Ông Nguyễn Lành - Chuyên viên

- Tham mưu Trưởng phòng quản lý Nhà nước về giao thông - vận tải, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông - vận tải;

+ Tham mưu thực hiện các nội dung cải cách hành chính trong lĩnh vực giao thông - vận tải;

+ Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao - vận tải;

+ Tham mưu bản hành các văn bản quản lý nhà nước về giao thông - vận tải, đảm bảo an toàn giao thông;

+ Tham mưu quản lý quy hoạch giao thông - vận tải;

+ Tham mưu quản lý nhà nước về hạ tầng giao thông theo phân cấp;

+ Thẩm định kỹ thiết kế, dự toán, quản lý chất lượng công trình giao thông theo phân công của trưởng phòng;

+ Tham mưu các nội dung hoạt động của Ban An toàn giao thông huyện;

+ Tham mưu phối hợp với các Ban quản lý dự án đầu tư đường quốc gia, đường tỉnh giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực ngành liên quan đến huyện;

          + Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tiêu chí Giao thông (theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới).

+ Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất trong lĩnh vực được phân công;

- Tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ khác:

+ Tham mưu phân công, tổng hợp, báo cáo xử lý ý kiến cử tri;

+ Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực của Phòng;

+ Công tác bảo vệ  cơ quan;

+ Làm thủ quỹ của cơ quan;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.

4) Ông Phạm Tấn Quý - Chuyên viên

- Xây dựng: Tham mưu kế hoạch trung hạn, hằng năm về xây dựng; tổng hợp các công trình xây dựng, phân loại công trình hàng năm; chủ trì tham mưu quản lý nhà nước về chất lượng công trình (Kế hoạch kiểm tra, phân công trách nhiệm, tiến hành kiểm tra, báo cáo...); thẩm định thiết kế, dự toán và trực tiếp quản lý chất lượng một số công trình theo phân công của Trưởng phòng; quản lý lưu trữ toàn bộ hồ sơ chất lượng công trình xây dựng; quản lý các trạm BTS; quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng và các bãi tập kết cát, sỏi theo quy định. Thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra thực hiện theo giấy phép (trừ kiểm tra xây dựng nhà ở đã giao cho chuyên viên khác).

- Khoa học và công nghệ: Tham mưu  các quyết định, chỉ thị; kế hoạch về khoa học và công nghệ; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ trên địa bàn; quản lý sở hữu trí tuệ, các dự án khoa học công nghệ; giới thiệu, nhân rộng các thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống và các nhiệm vụ khoa học - công nghệ khác.

- Công thương: Tham mưu quản lý nhà nước về điện năng, quản lý vận hành điện chiếu sáng, điện trang trí, đèn tín hiệu giao thông, nước sạch.

- Tham mưu và làm báo cáo công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các quy trình thủ tục hành chính theo bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO; thực hiện chính quyền điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin.

          - Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tiêu chí Điện (theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới).

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

5) Ông Nguyễn Công Trình - Chuyên viên

- Tham mưu các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, nhà ở; một số nội dung trọng tâm như sau:

+ Tham mưu quản lý các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định; kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, quy định quản lý quy hoạch của UBND các xã, thị trấn.

+ Thẩm định, quản lý chất lượng các công trình trong đô thị theo phân công của Trưởng phòng;

+ Tham mưu quản lý, chăm sóc cây xanh đô thị, thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

+ Hướng dẫn, kiểm tra trật tự đô thị, trật tự xây dựng các công trình trong đô thị theo hồ sơ, giấy phép được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Quy hoạch, tiêu chí Nhà ở, nội dung xây dựng và quản lý nghĩa trang nhân dân (theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới).

+ Tham mưu quản lý rác thải xây dựng;

+ Tham mưu quản lý nhà nước về nhà ở, chính sách nhà ở; thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện.

+ Lập các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ khác:

+ Tham mưu quản lý văn thư, lưu trữ (cả văn bản giấy và trên môi trường mạng), quản lý con dấu theo đúng quy định.

+ Chủ trì tham mưu xử lý phản ánh hiện trường và báo cáo;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

6) Bà Phạm Thị Bích - Chuyên viên

- Trực, tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công. Quản lý con dấu thứ 2 của Phòng tại Trung tâm hành chính công phục vụ nhiệm vụ của cơ quan tại Trung tâm Hành chính công;

- Tham mưu công tác kế toán, quản lý ngân sách, quản lý tài sản của Phòng theo đúng pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ ( phối hợp với kế toán hợp đồng);

- Tham mưu công tác phòng chống tham nhũng;

- Tham mưu quản lý hồ sơ công chức, viên chức;

- Tham mưu đánh giá chất lượng hoạt động cơ quan, đánh giá công chức, viên chức theo quy định;

- Tham mưu công tác thi đua, khen thưởng.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.968