Tìm kiếm
Hướng dẫn một số nội dung về lĩnh vực tài chính, liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản, khôi phục sản xuất
False 5186Ngày cập nhật 09/06/2019

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung về lĩnh vực tài chính, liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản, khôi phục sản xuất.

1. Về Chương trình, Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản.

Về Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 về việc phê duyệt “Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020”; Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 17/05/2016 về việc phê duyệt Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2025”. 

2. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Trong đó, có quy định cụ thể về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ.

Riêng quy định về hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu huỷ do dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh và dịch tả lợn Châu Phi được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh.

3. Về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008. Trong đó, có quy định cụ thể về hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch như: hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia, chi phí thực tế tiêu hủy gia súc, gia cầm, chi phí hóa chất các loại để khử trùng, tiêu độc, kinh phí tuyên truyền, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch; mua sắm thiết bị, vật dụng cho kiểm tra phát hiện, chẩn đoán bệnh dịch và phòng chống dịch.

Riêng mức hỗ trợ trực tiếp cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu huỷ thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 và Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nói trên.

4. Về mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Về lập, chấp hành và quyết toán kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Việc lập, phân bổ, giao dự toán kinh phí phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi được thực hiện đồng thời với thời điểm lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước. Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa phương căn cứ vào Chương trình, Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản của Trung ương, tỉnh và địa phương (nếu có) để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Khi có dịch bệnh xảy ra, các địa phương chủ động sử dụng ngân sách của mình để chi trả phần hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Trường hợp các huyện có mức độ thiệt hại lớn, phần ngân sách cấp mình đảm bảo vượt quá khả năng chi trả thì các địa phương tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Việc chấp hành và quyết toán kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 71