Tìm kiếm
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
False 7899Ngày cập nhật 05/06/2019

Ngày 20/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Nghị định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ.

 

Theo nghị định này, đối tượng điều chỉnh bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả
người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ
quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định
số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ);
quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương
hưu hàng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10
năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của
Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định
của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định
số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg
ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang
hưởng trợ cấp hàng tháng.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết
định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết
định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định
số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định
số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng
lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng
tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của
Thủ tướng Chính phủ.

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.218.255
Truy cập hiện tại 809