Tìm kiếm
Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ Hợp tác xã theo Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh
False 5412Ngày cập nhật 29/05/2019

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ Hợp tác xã theo Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để làm rõ thêm một số nội dung liên quan của Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND. Phòng Tài chính - KH huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn  (các xã, thị trấn gọi chung là cấp xã) và các Hợp tác xã trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Hỗ trợ thu hút và đào tạo nguồn nhân lực: áp dụng theo điều 3 chương II Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND.

2. Hỗ trợ về hoạt động hợp tác xã: áp dụng theo điều 5 chương II Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND.

3. Hỗ trợ thành lập mới, sáp nhập Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã: áp dụng điều 4 chương II Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND:

Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập mới, sáp nhập được hỗ trợ để tìm hiểu thông tin, nghiên cứu Luật Hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã; các mức chi hỗ trợ thực hiện theo Điều 10 Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 19/12/2016 của Bộ Tài chính. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

3.1. Thành lập mới

a) Đối với Hợp tác xã có số lượng thành viên từ 07 - dưới 50 thành viên được hỗ trợ với mức tối đa không quá 30 triệu đồng.

b) Đối với Hợp tác xã có số lượng thành viên từ 50 - dưới 200 thành viên được hỗ trợ với mức tối đa không quá 40 triệu đồng.

c) Đối với Hợp tác xã có số lượng thành viên từ 200 thành viên trở lên được hỗ trợ với mức tối đa không quá 50 triệu đồng.

d) Đối với việc thành lập Liên hiệp Hợp tác xã được hỗ trợ với mức tối đa không quá 30 triệu đồng.

3.2. Sáp nhập, hợp nhất

Các Hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất được hỗ trợ hỗ trợ 50% kinh phí quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 4 Quy định này.

3.3. Điều kiện hỗ trợ

a) Giấy chứng nhận Đăng ký Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và Sổ đăng ký thành viên, Hợp tác xã thành viên.

b) Cung cấp các chứng từ hợp lệ tương ứng các nội dung chi theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 19/12/2016 của Bộ Tài chính.  Cụ thể như sau:

Điều 9 Thông tư 340/2016/TT-BTC quy định:  Nội dung, điều kiện, tiêu chí hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của HTX

Nội dung, điều kiện, tiêu chí hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của HTX thực hiện theo quy định tại Điểm d, khoản 1, Mục III Điều 1 Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 10 Thông tư 340/2016/TT-BTC quy định: Mức hỗ trợ thành lập mới HTX

1. Hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp thông tin, tư vấn về quy định của pháp luật về HTX cho các sáng lập viên HTX trước khi thành lập.

a) Chi tổ chức các lớp tập huấn tập trung:

- Thù lao giảng viên, báo cáo viên, phụ cấp tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên: Mức chi theo quy định tại Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với các chứng từ phát sinh trước 20 tháng 5 năm 2018); Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với các chứng từ phát sinh sau ngày 20 tháng 5 năm 2018) và các văn bản khác (nếu có);

- Chi nước uống cho học viên: tại Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với các chứng từ phát sinh trước 20 tháng 5 năm 2018); Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với các chứng từ phát sinh sau ngày 20 tháng 5 năm 2018) và các văn bản khác (nếu có);

- Chi mua, in ấn tài liệu và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức lớp: theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ.

b) Chi thông tin tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về HTX: mức chi theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hỗ trợ kinh phí tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX.

a) Đối với hướng dẫn viên, cộng tác viên không phải là cán bộ, công chức:

- Thù lao: 30.000 đồng/1 giờ hướng dẫn trực tiếp;

- Chi phí đi lại: Tối đa 30.000 đồng/1 ngày trong trường hợp đi, về trong ngày. Trường hợp đi tư vấn ở xa, phải nghỉ lại thì được thanh toán chế độ công tác phí như đối với cán bộ công chức đi công tác theo quy định.

b) Đối với cán bộ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn:

Bồi dưỡng: 30.000 đồng - 70.000 đồng/1 buổi hướng dẫn trực tiếp (01 buổi tính bằng 04 giờ làm việc). Trường hợp đi tư vấn ở xa, phải nghỉ lại thì được thanh toán chế độ công tác phí như đối với cán bộ công chức đi công tác theo quy định.

4. Chứng từ kèm theo: tất cả các khoản chi đều phải có hồ sơ chứng từ, hoá đơn hợp pháp hợp lệ theo quy định của nhà nước.

5. Tạm ứng kinh phí:

- HTX được tạm ứng kinh phí hỗ trợ đối với các nội dung hỗ trợ trực tiếp cho HTX, mức tạm ứng không quá 50% tổng kinh phí được hỗ trợ. Đề nghị Hợp tác xã lập bảng kê chi tiết các khoản chi gửi UBND xã để tổng hợp gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra trước khi tạm ứng.

- Thủ tục tạm ứng kinh phí, hồ sơ đề nghị tạm ứng thực hiện theo quy định hiện hành về tạm ứng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

6. Hàng năm căn cứ tình hình thực tế, các Hợp tác xã xây kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ tại điều 3,4 và 5 chương II  Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh gửi UBND xã, UBND xã tổng hợp gửi phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện đồng thời gửi Sở Tài chính để tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm.

Đối với các Hợp tác xã đã thành lập chưa chi tiền hỗ trợ đề nghị lập bảng kê và dự toán các nội dung hỗ trợ gửi UBND xã để tổng hợp gửi phòng Tài chính - Kế hoạch.

7. Chủ tịch UBND xã chỉ đạo nán bộ phụ trách tài chính của xã hướng dẫn các Hợp tác xã trên địa bàn các hồ sơ chứng từ liên quan đến chi hỗ trợ theo quy định của nhà nước và tổng hợp gửi phòng Tài chính- Kế hoạch để phòng tham mưu UBND huyện, Sở Kế hoach đầu tư, Sở Tài chính đưa vào dự toán chi hằng năm. 

Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc đề nghị các Hợp tác xã liên hệ trực tiếp UBND xã hoặc phòng Tài chính- Kế hoạch huyện để được hướng dẫn thêm./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.694