Tìm kiếm
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng
False 8195Ngày cập nhật 18/05/2019

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch, trực thuộc UBND huyện Nam Đông đã ban hành Công văn số 67/TCKH về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng.

Thực hiện Công văn số 813/STC-QLNS ngày 05/4/2019 của Sở Tài chính tỉnh về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng;

Thực hiện khoản 3 điểm b mục 9 Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2019; căn cứ quy định tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) một số nội dung về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã

2. Nguồn kinh phí:

a) Nguồn kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã do ngân sách cấp xã đảm bảo và được cân đối trong dự toán chi hàng năm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã;

b) Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã bố trí phù hợp với kế hoạch hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng do Hội đồng nhân dân xã quyết định và đảm bảo mức kinh phí tối thiểu 5 triệu đồng/năm;

c) Chi phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết về giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp huyện, cấp xã được cân đối trong dự toán chi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã và do ngân sách cấp huyện, cấp xã đảm bảo.

3. Sử dụng chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng:

a) Chi mua văn phòng phẩm, thông tin, liên lạc phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng;

b) Chi phí sao chụp, đánh máy, gửi tài liệu, gửi báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng;

c) Chi phí hành chính cho các cuộc họp, hội nghị về giám sát đầu tư của cộng đồng;

d) Chi phí tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về giám sát đầu tư của cộng đồng;

e) Chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng;

f) Các chi phí khác phù hợp với các quy định hiện hành.

4. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng:

a) Việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

b) Kinh phí cho việc tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về giám sát đầu tư của cộng đồng cho các thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng do ngân sách huyện và ngân sách xã đảm bảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 05/8/2018 của UBND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện theo nội dung công văn này./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.009
Truy cập hiện tại 125