Tìm kiếm
Hướng dẫn lập và nộp báo cáo tài chính nhà nước năm 2018
False 6825Ngày cập nhật 18/05/2019

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch, trực thuộc UBND huyện Nam Đông đã ban hành Công văn số 66/TCKH về việc hướng dẫn lập và nộp báo cáo tài chính nhà nước năm 2018.

Thực hiện Công văn số 473/KBTTH-KTNN ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế về hướng dẫn lập và nộp báo cáo tài chính nhà nước 2018, Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã, thị trấn (các xã, thị trấn gọi chung là cấp xã) thực hiện lập và gửi cung cấp thông tin báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 như sau:         

          1. Lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2018: báo cáo tài chính xã được lập theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo quy định tại Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã” và Thông tư số 146/2011/TT-BTC về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

          2. Thời gian thực hiện gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2018:  Các đơn vị cấp xã lập và gửi chậm nhất đến hết ngày 30/5/2019.

Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị các đơn vị cấp xã thực hiện theo đúng thời gian quy định./.

 

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.774