Tìm kiếm
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
False 6465Ngày cập nhật 07/05/2019

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

          Nghị định gồm 04 Điều. Theo đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (cấp xã) cụ thể như sau:

          - Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 23 người (giảm 02 người so với quy định hiện hành tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009);

          - Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 21 người (giảm 02 người);

          - Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 19 người (giảm 02 người).

          Ngoài ra, Nghị định 34/2019/NĐ-CP cũng quy định mới số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:
 
          - Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 14 người (giảm 08 người);

          - Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 12 người (giảm 08 người);

          - Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 10 người (giảm 09 người).

          Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2019 và Bãi bỏ Điều 9, khoản 3 Điều 19 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ; bãi bỏ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Thanh tra huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.119
Truy cập hiện tại 159