Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước
False 6058Ngày cập nhật 30/10/2018

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Theo Quyết định này có 01 TTHC mới ban hành, 01 TTHC được thay thế và 07 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cụ thể như sau:'

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BAN HÀNH MỚI

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

 I. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Thủ tục phục hồi danh dự

15 ngày làm việc

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện

Không quy định

- Luật TNBTCNN năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP.

- Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ Tư pháp công bố TTHC ban hành mới, TTHC được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC THAY THẾ

STT

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC

thay thế

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

      I

  Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

 Thủ tục giải quyết   yêu cầu bồi thường   tại cơ quan trực tiếp   quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

 

 - Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công   cấp huyện;

 - Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan   trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây   thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính,   tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến   Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở   cấp huyện.

Không quy định

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;

 - Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018   của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và   biện pháp thi hành Luật TNBTCNN;

 - Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018   của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu  mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

Thủ tục xác định cơ quan có tránh nhiệm bồi thường

- Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

2

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

3

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

4

Thủ tục trả lại tài sản

5

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

6

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

7

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

 

Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.160.553
Truy cập hiện tại 501