Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện thực hiện quyết định 89/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ trong giai đoạn 2018-2020
False 21712Ngày cập nhật 23/10/2018

I. Phương hướng

            Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” rộng khắp trong toàn huyện góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thời kì CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ, tỉnh Đảng bộ lần thứ XV.

Quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013, Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch thực hiện của tỉnh và huyện để tạo sự chuyển biến, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm huy động toàn xã hội tập trung chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

            II. Nhiệm vụ, giải pháp

            Để thực hiện hoàn thành Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2020 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây:

   1. Nêu cao vai trò lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, sự tham gia của các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời.

2. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về việc chuyển đổi sang mô hình giáo dục mở, xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển giáo dục. Chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng xã hội học tập, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong vượt khó học tập.

  3. Phối hợp với Hội khuyến học huyện phát động phong trào Xây dựng xã hội học tập trong cơ quan, khu dân cư gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp của mọi người trong nhà trường và ngoài xã hội; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhằm huy động mọi lực lượng xã hội tham gia xây dựng xã hội học tập. Xây dựng ý thức thường xuyên tự học, tự nâng cao trình độ của mỗi người và ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư, mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị.

4. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và chỉ đạo các Trung tâm Học tập cộng đồng xã, thị trấn thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp các cấp, các ngành, có chức năng biên soạn các tài liệu giáo dục và mở các lớp tập huấn chuyên đề phù hợp với nhu cầu học tập của nhân dân, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt chú trọng đến những nội dung đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ lao động nông thôn.

            5. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện của từng địa phương, cơ quan theo phân công trách nhiệm trong kế hoạch của huyện về thực hiện xây dựng xã hội học tập.

            6. Tham mưu, đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắp trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập công đồng để đáp ứng được yêu cầu học tập của mọi người dân.

            7. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên Ban chỉ đạo, tổ chức họp Ban chỉ đạo theo định kỳ để kịp thời nắm bắt tình hình và có giải pháp chỉ đạo phù hợp.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.111.951
Truy cập hiện tại 319