Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
False 19242Ngày cập nhật 23/10/2018

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự quản lý của nhà nước, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể đối với giáo dục.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân

3. Đổi mới công tác quản lý: Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; đổi mới quản trị trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

4. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

5. Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo phù hợp thực tiễn của địa phương.

6. Đẩy mạnh xã hội hoá và tăng cường tự chủ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học

8. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

9. Đổi mới cơ chế chính sách đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, nhất là công tác dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.112.498
Truy cập hiện tại 519