Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Nam Đông
False 42192Ngày cập nhật 12/10/2018

I. Dự án chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

1. Đường sản xuất thôn 4, Thượng Quảng

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Quảng.

- Tổng mức đầu tư: 3,4 tỷ đồng.

2. Đường sản xuất đến keo huyện đội xã Thượng Quảng

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Quảng.

- Tổng mức đầu tư: 5,88 tỷ đồng.

3. Nhà văn hóa xã Thượng Quảng

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Quảng.

- Tổng mức đầu tư: 3,5 tỷ đồng.

4. Đường sản xuất Dù ông Kía thôn 5

- Chủ đầu tư: UBND xã Thượng Quảng.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Quảng.

- Tổng mức đầu tư: 1,8 tỷ đồng.

5. Đường vào vùng sản xuất Cha Lai, Thượng Nhật (GĐ2)

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Nhật.

- Tổng mức đầu tư: 5,88 tỷ đồng.

II. Dự án khởi công mới năm 2018

1. Đường vào vùng sản xuất Ma Rai (GĐ 2), Thượng Nhật

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Nhật.

- Tổng mức đầu tư: 06 tỷ đồng.

2. Đường dân sinh Ria Hố, Thượng Lộ

- Chủ đầu tư: UBND xã Thượng Lộ.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Lộ.

- Tổng mức đầu tư: 2,6 tỷ đồng.

3. Nhà văn hóa xã Thượng Lộ

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Lộ.

- Tổng mức đầu tư: 3,2 tỷ đồng.

4. Đường sản xuất phía sau xã Thượng Lộ

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Lộ.

- Tổng mức đầu tư: 6,2 tỷ đồng.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.797