Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế
False 5700Ngày cập nhật 17/09/2018

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo Quyết định này, có 07 TTHC mới ban hành, 02 TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

1.

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu

25 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

-

- Luật Chuyển giao công nghệ;

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

2.

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

25 ngày làm việc

-

3.

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

25 ngày làm việc

-

4.

Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Không quy định tổng thời gian

-

5.

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

Không quy định tổng thời gian

-

6.

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghiệp

Không quy định tổng thời gian

-

7.

Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Không quy định tổng thời gian

 

 
2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế
 

TT

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

05 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Tính theo tỷ lệ bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị của hợp đồng; nhưng tối đa không quá 05 triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 triệu đồng

- Luật Chuyển giao công nghệ;

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

2

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

05 ngày làm việc

 
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.707
Truy cập hiện tại 45