Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ
False 5170Ngày cập nhật 11/09/2018

Ngày 30 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

 

Theo Quyết định này, có 01 TTHC mới ban hành, 09 TTHC được sửa đổi bổ sung, 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế:

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

I.

Lĩnh vực Báo chí

1

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

05 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

-

- Luật Báo chí năm 2016;

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

I.

Lĩnh vực Bưu chính

1.

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh

30 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

10.750.000

- Luật Bưu chính;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

2.

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.

10 ngày làm việc

- 2.750.000

- 1.500.000

3.

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

10 ngày làm việc

10.750.000

4.

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

07 ngày làm việc

1.250.000

5.

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

10 ngày làm việc

- 1.250.000

- 1.000.000

6.

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

07 ngày làm việc

1.250.000

II

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

7.

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

05 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

-

- Luật Báo chí năm 2016;

- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 06/2016/NĐ-Cp ngày 18/01/2016 của Chính phủ.

III

Lĩnh vực Xuất bản

8.

Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

-

- Nghị định số 60/2014/NĐ-Cp ngày 19/6/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-Cp ngày 28/02/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

9.

Cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định TTHC

Lĩnh vực

1.

Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng.

Căn cứ Quyết định 968/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2018 của Bộ TTTT Phê duyệt Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuôc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

 

 

Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.941
Truy cập hiện tại 101