Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
False 12174Ngày cập nhật 03/03/2022

     Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022” với mục tiêu phấn đấu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện nhận được ưu đãi theo Kế hoạch này, phù hợp với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

     Theo đó, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

TT

Hoạt động/ Nội dung

Số lượt DN thụ hưởng

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện
 

Ghi chú

A

 HỖ TRỢ CHUNG

 

 

 

 

 

I

 Hỗ trợ công nghệ cho DNNVV

 

 

 

 

 

 

  Tư vấn chiến lược, tư vấn triển khai để   DN tự động hoá quy trình sản xuất, kinh   doanh, quản trị, công nghệ và chuyển đổi   mô hình kinh doanh (tư vấn về chuyển đổi   số)

100

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở: Thông tin và truyền thông, Công Thương, Tài chính; Cục Thuế tỉnh

Tháng 4-11/2022

Điều 11 NĐ 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

II

 Hỗ trợ đào tạo

 

 

 

 

 

1

 Đào tạo trực tiếp - Quản trị doanh nghiệp   (Đào tạo CEO gồm 11 chuyên đề/khóa;   mỗi khóa 30 người)

180

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 2-10/2022

Điều 14 NĐ 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

2

 Đào tạo trực tiếp - Khởi sự kinh doanh

500

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 2-12/2022

Điều 14 NĐ 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

B

 HỖ TRỢ TRỌNG TÂM

 

 

 

 

 

 

 Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Viện Nghiên cứu Phát triển, Sở KHCN

Tháng 3-11/2022

Điều 22 NĐ 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

1

 Tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát   triển TSTT

10

 

 

 

 

 Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn,   quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng

2

 

 

 

 

3

 Hỗ trợ chi phí tư vấn chuyển giao công   nghiệp phù hợp với doanh nghiệp

2

 

 

 

 

4

 Hỗ trợ thông tin, truyền thông, XTTM, kết   nối mạng lưới KNST

4

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

798

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 3.921