Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiện toàn Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
False 8363Ngày cập nhật 20/11/2021

 Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2679/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; thẩm định nhu cầu, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và danh mục các dự án cần thu hồi đất (gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

Hội đồng thẩm định gồm các thành viên sau:

        1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Ông Lê Bá Phúc - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

        2. Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Ông Hồ Đắc Trường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

         3. Các ủy viên Hội đồng thẩm định: - Ông Lê Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Lê Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trần Bá Mẫn - Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Lê Công Diễn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Nguyễn Long An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Dương Văn Thành - Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Đất đai;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nơi có đất trong trường hợp thẩm định các nội dung quy định tại Điều 2 quyết định này. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có thể mời thêm đại diện tổ chức, đơn vị có liên quan.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ sau:

1. Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo đề nghị của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;

2. Thẩm định nhu cầu, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để sử dụng vào các mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh (trừ trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư);

3. Thẩm định các công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.714.585
Truy cập hiện tại 10.797