Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Quy trình liên thông thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 11057Ngày cập nhật 30/08/2021

Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2127/QĐ-UBND về Quy trình liên thông thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định cách thức, trình tự, trách nhiệm thực hiện và cơ chế phối hợp liên thông giải quyết các thủ tục hành chính thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với:

1. Công an tỉnh và một số phòng, ban trực thuộc Công an tỉnh;

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng (bao gồm: các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện).

3. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2021, và thay thế Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy trình liên thông thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Có văn bản điện tử kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.660