Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW THEO KẾT LUẬN SỐ 06/-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG
False 17867Ngày cập nhật 21/08/2021

Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH). Để tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện,  Huyện ủy Nam Đông đã ban hành Công văn số 234- CV/HU ngày 18/8/2021 về việc lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai tốt tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

 

     Theo đó, Thường trực HĐND, UBND huyện, Các đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các ban, ngành cấp huyện, UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí vai trò của tín dụng CSXH. Xác định công tác tín dụng CSXH là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo có tính nhân văn sâu sắc; là yêu cầu có tính nguyên tắc đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững; thực hiện công tác tín dụng CSXH là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

1.Tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn đồng thời cần xác định nhiệm vụ lãnh chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình kế hoạch, hoạt động thường xuyên của đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội với các nguồn huy động khác gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững nhằm thực hiện thành công các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đề ra hàng năm. Thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội, đặc biệt quan tâm bố trí nơi làm việc cho hoạt động giao dịch xã định kỳ tại UBND cấp xã đảm bảo thuận lợi, an toàn, hiệu quả.

3. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục dành một phần ngân sách địa phương hàng năm để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thông qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực tài chính của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn dành cho tín dụng chính sách xã hội.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân đối với công tác này. Đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động vì người nghèo nhằm huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân để bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn.

5. Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị xã hội. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Xem việc nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV là giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng.

6. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn đầu tư khác chuyển sang theo đúng cơ chế, chính sách quy định của chủ đầu tư, của ngành, của pháp luật và bảo toàn được nguồn vốn. Tham mưu kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị nhận ủy thác. Phối hợp chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã thực hiện tốt, an toàn, hiệu quả hoạt động giao dịch tại các Điểm giao dịch xã. Chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Hướng dẫn các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn về quy trình, nghiệp vụ tín dụng chính sách để phối hợp triển khai tại cơ sở.

7. Ban tuyên giáo Huyện ủy chủ trì; phối hợp với Trung tâm Văn hoá- Thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò tín dụng chính sách xã hội; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các đối tượng chính sách trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi.

8. Ban tuyên giáo Huyện ủy chủ trì; phối hợp với Trung tâm Văn hoá- Thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò tín dụng chính sách xã hội; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các đối tượng chính sách trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi.

9. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp Ban dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy.

Nhân dịp này NHCSXH đã tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và Pháp luật công đoàn cho đối tượng là Cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống NHCSXH và cán bộ hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác các cấp. Đến 10/8/2021 đã có 53 lượt cán bộ NHCSXH, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể các cấp đăng ký tham gia cuộc thi bằng hình thức trực tuyến.  

                                   Đặng Văn Tấn- NHCSXH huyện Nam Đông

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.783.671
Truy cập hiện tại 1.143