Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Từ 01/7/2021, thêm nhiều ưu đãi đối với người có công với cách mạng
False 11696Ngày cập nhật 27/06/2021
Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 về Ưu đãi người có công với cách mạng.

So với Pháp lệnh hiện hành, Pháp lệnh mới đã bổ sung 3 Chương, bỏ 1 Chương và 3 Điều, bổ sung 13 Điều; có 36 điểm mới thuộc 8 nhóm nội dung lớn về đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc thực hiện, điều kiện, tiêu chuẩn ưu đãi người có công với cách mạng người có công, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, về quản lý Nhà nước, về tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh bổ sung chế độ được cấp Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng tại khoản 1 Điều 9 và điểm a khoản 1 Điều 12. Pháp lệnh cũng bổ sung các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ quy định tại các điểm g, h, i và k khoản 2 Điều 5 như sau:

Thứ nhất, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở; chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.

Thứ hai, ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ ba, vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh.

Thứ tư, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Xem chi tiết Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 tại địa chỉ websize: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=164029

Đặng Giang Chữ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.738.341
Truy cập hiện tại 1.495