Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
False 5608Ngày cập nhật 11/06/2021

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 và bãi bỏ Điểm a, Khoản 1, Điều 3; Khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

( Kèm theo Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND, ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Thừa Hiên Huế).

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 480