Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Dự án Nhà máy sản xuất các loại dây bện và luới
False 29589Ngày cập nhật 16/05/2021

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các loại dây bện và luới tại cụm công nghiệp Hương Hòa, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông.

1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư:

Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về đầu tư đối với dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Cụ thể, sau khi có chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, các bước tiến hành như sau:

- Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án đầu tư với nội dung công bố thông tin bao gồm: Thông báo mời quan tâm, yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Căn cứ kết quả đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc tổ chức thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

a) Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu theo quy định; giao UBND huyện Nam Đông làm bên mời thầu;

b) Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư quan tâm đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan.

c) Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện việc thỏa thuận với người sử dụng đất để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Tên dự án: Nhà máy sản xuất các loại dây bện và lưới.

3. Mục tiêu dự án:

Dự án được triển khai đầu tư nhằm sản xuất, gia công các loại dây bện và lưới phục vụ xuất khẩu và thị trường trong nước, với công suất thiết kế 20 chuyền, sản lượng ước đạt 1.000 tấn/năm (các loại dây bện và lưới); nâng cao giá trị sản xuất và thúc đẩy ngành công nghiệp của huyện phát triển, giải quyết việc làm và tang thu nhập cho lao động trên địa bàn huyện.

4. Quy mô dự án:

a) Tổng diện tích: khoảng 0,44 ha.

b) Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Cung cấp 1.000 tấn/năm các loại dây bện và lưới phục vụ xuất khẩu và phục vụ thị trường trong nước.

c) Quy mô kiến trúc xây dựng:

- Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2005 và Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

- Quy mô xây dựng với diện tích khoảng 1.359 m2, với một số hạng mục chính như sau: xây dựng diện tích nhà xưởng là 1.092 m2 (trong đó: diện tích xưởng sản xuất khoảng 798 m2; nhà kho khoảng 254 m2; văn phòng 40m2), khu ăn ca khoảng 203.4 m2, khu bếp khoảng 27.6m2, nhà bảo vệ khoảng 16m2.

- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, kiến trúc và các quy định có liên quan.

Quy mô kiến trúc xây dựng chính thức sẽ được cụ thể hóa sau khi được cấp có thẩm quyền thống nhất phương án mặt bằng.

5. Sơ bộ tổng vốn đầu tư: khoảng 12,5 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng).

6. Thời hạn thực hiện dự án: 30 năm, kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Tại thửa đất số 40; tờ bản đồ địa chính số 33, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông; thuộc đất cụm công nghiệp Hương Hòa, huyện Nam Đông.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 12 tháng kể từ ngày hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan.

9. Công nghệ áp dụng: Dự án không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

10. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

Dự án đầu tư tại cụm công nghiệp Hương Hòa, huyện Nam Đông thuộc thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục III, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

Dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cửa xây dựng nhà máy sản xuất các loại dây không thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục II, Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

11. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Về phòng cháy chữa cháy: Đề nghị Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Quy định một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.

- Về bảo vệ môi trường: Theo quy định tại Phụ lục II, Nghị định 18/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất các vật liệu xây dựng khác 50.000 tấn/năm (áp dụng) phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Do đó, với tổng dung tích của cửa hàng khoảng 1.000 tấn/năm, dự án thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời điểm thực hiện việc đăng ký bảo vệ môi trường trước thời điểm thẩm định thiết kế cơ sở.

 

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.118.903
Truy cập hiện tại 9.634