Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
False 9246Ngày cập nhật 19/12/2020

Căn cứ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính trong giai đoạn mới, ngày 16/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.

Theo đó, kế hoạch triển khai tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và kiểm soát TTHC; Tuyên truyền vai trò, trách nhim lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC ở từng cp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân m thước đo cho hiệu quả công tác CCHC. Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đng về chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát trin theo hưng công nghiệp hóa - hiện đi hóđất nước, kết hợp với nội dung CCHC; trọng tâm  tuyên truyền về tình hình trin khai Luật Tổ chức Chính ph, Luật Tổ chức chính quyđịa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.... Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước.

Ngoài ra, Kế hoạch còn tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế mộcửa liên thông, một cửa điện tử giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, giữa cấp huyện vi cp xã trên địa bàn tỉnh; vị trí, vai trò, mục đích và hoạt động của các Trung tâm Hành chính công cấp tỉnhcấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã; quyền và nghĩa vụ cơ bn của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết công việc của người dân. Tuyên truyền nâng cao chỉ số ci cách hành chính (PAR index), chỉ số PCI, ICT nhằm hưng dn mục tiêu tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nằm trong nhóm 10 địa phương dđầu cả nước về thực hiện CCHC; các chỉ số ICT, chính quyền điện tử của tỉnh xến định trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của c nưc. Tuyên truyền Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” được phê duyệt theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủTuyên truyền về Đề án “Phát trin dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hưng đến năm 2025”...

thuathienhue.gov.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.958