Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 18349Ngày cập nhật 09/05/2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 
   

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 01/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính;

Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây Keo lai và Keo tai tượng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 742/TTr-SNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc ban hành danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung như sau:

1. Phạm vi áp dụng: Loài cây gỗ để trồng rừng sản xuất cung cấp gỗ lớn phục vụ cho nhu cầu chế biến gỗ trong nước và xuất khẩu. Những loài cây gỗ cung cấp sản phẩm chủ yếu là lâm sản ngoài gỗ (nhựa, quả, tinh dầu….), cho gỗ kém chất lượng không xem xét đưa vào danh mục này.

2. Đối tượng áp dụng: Rừng trồng sản xuất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

 

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương, chủ rừng triển khai hoạt động trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục loài cây trồng kinh tế cung cấp gỗ lớn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chủ rừng thuộc địa bàn quản lý ưu tiên lựa chọn các loài cây trồng rừng trong Danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.738.485
Truy cập hiện tại 1.549