Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

V/v phê duyệt Đề cương Đề án “Xây dựng TTH trở thành TP trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với TTH”
False 33253Ngày cập nhật 18/04/2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế

trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách

đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ-TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Huế, đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 1996 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế từ năm 2013 đến 2020;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 441/TTg-KGVX ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai Nghị quyết số 54-NQ-TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt dự toán và bổ sung kinh phí lập đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số     1002/SKHĐT-THQH ngày 8 tháng 4 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Đề án: Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.

2. Cơ quan lập Đề án: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Đề cương nhiệm vụ: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.

4. Thời gian hoàn thành: tháng 06 năm 2020.

Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm.

5. Dự toán kinh phí thực hiện: 2,362,000,000 đồng.

Theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh

6. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”: Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập Đề án theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu; chịu trách nhiệm về nội dung, khối lượng công việc nêu trong dự toán (mức nhân công, số lượng nhân công, ngày công,...), rà soát và kế thừa các nội dung đã xây dựng tại các Đề án khác (nếu có), xác định chi phí cụ thể trong phạm vi dự toán được duyệt, đảm bảo sử dụng tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Các sở, ban nghành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn thực hiện triển khai lập Đề án. Cung cấp thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn làm cơ sở đối chiếu, cập nhật vào đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.852