Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
False 18314Ngày cập nhật 12/04/2020

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhằm tri ân đồng bào các dân tộc các xã An toàn khu đã có công nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đồng thời, nâng mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân sinh sống trong các xã An toàn khu bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung của  tỉnh; bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu An toàn khu cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến muôn đời sau.

Theo đó, Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân các xã An toàn khu cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định hiện hành). Xây dựng các chính sách cụ thể để hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng tại các xã An toàn khu, xây dựng các thiết chế văn hóa xã An toàn khu cách mạng. Thực hiện chính sách về đầu tư thuộc Chương trình 135 từ năm 2020 cho xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào diện đầu tư của Chương trình 135).  Tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến đối tượng thụ hưởng là xã An toàn khu cách mạng.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm nói trên, Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện như: Triển khai đồng bộ các chính sách thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, chương trình 135… theo hướng ưu tiên các xã An toàn khu cách mạng đặc biệt là các địa bàn có điều kiện khó khăn về kinh tế-xã hội, đồng thời có công với cách mạng. Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, các dự án có tính lan tỏa, các dự án ở vùng trung tâm An toàn khu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương của chiến khu An toàn khu cách mạng. Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để nhân dân và các nhà đầu tư tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư, các nguồn lực xã hội hóa cho các xã An toàn khu cách mạng nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng An toàn khu cách mạng. Phối hợp với Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ ngân sách Trung ương cho các thiết chế văn hóa, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác chính sách hỗ trợ các xã An toàn khu cách mạng.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.303
Truy cập hiện tại 2.519