Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch số 28/KH-UBND
False 8569Ngày cập nhật 18/03/2020
           Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 như sau:
           Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ; đồng thời thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 đạt hiệu quả, đúng trọng tâm.
 
          Theo đó, đối với nội dung Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ, kế hoạch triển khai một số nội dung liên quan như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn thư, lưu trữ; Xây dựng và ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn về văn thư, lưu trữ; Công tác tổ chức cán bộ; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; Tăng cường sự phối hợp giữa Phòng Nội vụ huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trong việc hướng dẫn quản lý tài liệu điện tử, chữ ký số và ứng dụng các phần mềm dùng chung của UBND huyện, đảm bảo tính thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử 4 cấp trên môi trường mạng truyền số liệu chuyên dùng.. 
Tập tin đính kèm:
võ thị thanh tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 3.609