Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá "Xanh - Sạch - Sáng" cấp phường/cấp xã
False 18225Ngày cập nhật 05/02/2020

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể cấp xã trong công tác bảo vệ môi trường; đảm bảo sự tham gia tích cực, thường xuyên của đông đảo quần chúng nhân dân, các tổ chức, đoàn thể cấp xã trong việc thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh – Sạch – Sáng” cấp xã/phường bảo vệ môi trường theo Quyết định số 154/QĐ-UBND ban hành ngày 15/01/2020.

            UBND các xã, thị trấn tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí đánh giá môi trường xanh, sạch, sáng gửi báo cáo kết quả đến UBND huyện định kỳ 06 tháng/lần, trước ngày 10/7 và 10/01 hằng năm (kỳ đánh giá từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 và từ 01/7 đến 30/12 của năm tiếp theo). Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã, thị trấn đạt kết quả tốt trước 30/01 hàng năm

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.736