Tìm kiếm
Hướng dẫn việc triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
False 11217Ngày cập nhật 11/11/2019

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Sở Tài chính tỉnh đã ban hành văn bản số 3139/STC-GCS&DN hướng dẫn việc triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (gọi tắt Nghị định 79/2019/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2019 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính và các báo điện tử có liên quan;

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh đã có công văn số 8232/UBND-NĐ về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, địa phương triển khai một số nội dung như sau:

1.Tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc nghiên cứu kỹ các nội dung của Nghị định để quán triệt cho các bộ công chức, viên chức nắm vững cơ chế chính sách áp dụng vào hoạt động thực tiễn, đảm bảo công khai, minh bạch cho các đối tượng được hưởng chính sách theo qui định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP.

2.Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng qui định nắm bắt, hiểu rõ và chủ động đăng ký thực hiện các thủ tục có liên quan đến chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất qui định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP.

3. Rà soát, tổng hợp danh sách ghi nợ tiền sử dụng đất của các đối tượng theo qui định để thông báo và triển khai thực hiện việc xử lý chuyển tiếp tại Điều 2 của Nghị định 79/2019/NĐ-CP.

4.Định kỳ 30/6 và 31/12 hằng năm tổng hợp tình hình ghi nợ, thanh toán nợ và xóa nợ tiền sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trước khi thực hiện./.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.793
Truy cập hiện tại 64