Tìm kiếm
Hướng dẫn tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, quản lý, khai thác các điểm, bãi đỗ xe được đầu tư từ Ngân sách nhà nước theo quy định Nghị định 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ
False 5845Ngày cập nhật 08/10/2019

Ngày 04 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, quản lý, khai thác các điểm, bãi đỗ xe được đầu tư từ Ngân sách nhà nước theo quy định Nghị định 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, thực hiện quy trình, thủ tục tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư tham gia khai thác các điểm, bãi đỗ xe được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Nguyên tắc áp dụng:

Công văn bản này có tính chất hướng dẫn nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh và không thay thế các quy định, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

II. Phân loại các điểm, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh:

1. Các điểm, bãi đỗ xe nằm trong khuôn viên trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp được quản lý vận hành theo quy định của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

2. Các điểm, bãi đỗ xe được nhà nước giao đất; bố trí ngân sách để thực hiện dự án đầu tư điểm, bãi đỗ xe nằm trong quy hoạch giao thông tĩnh được quản lý, vận hành theo quy định của Nghị định số 33/2019/NĐ-CP.

III. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư, khai thác các điểm, bãi đỗ xe:

Căn cứ cơ sở quản lý,vận hành các điểm đỗ xe, hình thức để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, khai thác các điểm, bãi đỗ xe:

1. Quản lý vận hành theo quy định của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017: Các điểm, bãi đỗ xe nằm trong khuôn viên trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp

a) Đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công: các đơn vị sự nghiệp công lập được phép sử dụng tài sản công được Nhà nước giao để kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết nếu đáp ứng các điều kiện quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 43 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; Điều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

b) Về quy trình thực hiện:

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập muốn sử dụng tài sản gắn liền với đất và giá trị quyền sử dụng đất tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trước hết phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; trình tự thủ tục các bước tiếp theo thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

c) Về thẩm quyền phê duyệt Đề án và tổ chức thực hiện:

Đơn vị sự nghiệp công lập lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, gửi Sở Tài chính:

- Trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê: Sở Tài chính thẩm định Đề án, trên cơ sở báo cáo thẩm định, đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thiện đề án, dự thảo Quyết định gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì đơn vị thực hiện việc kinh doanh, cho thuê theo quy định tại Điều 45, Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

- Trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết:

+ Sở Tài chính xem xét, có ý kiến về đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để lấy ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết.

+ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về: Tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; sự cần thiết; sự phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề án.

+ Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đơn vị thực hiện việc liên doanh liên kết theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

2. Quản lý vận hành theo quy định của Nghị định số 33/2019/NĐ-CP:

Các điểm, bãi đỗ xe được nhà nước giao đất; bố trí ngân sách để thực hiện dự án đầu tư điểm, bãi đỗ xe theo quy định.

a) Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện theo Điểm a, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Là cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông đường bộ; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Thẩm quyền giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện theo quy định tại điểm c, Khoản 2,  Điều 5, của Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý không thuộc phạm vi quy định tại Điểm a Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 33/2019/NĐ-CP

b) Về tài sản hạ tầng đường bộ:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bao gồm đất gắn với tài sản) bao gồm các Bến xe; Bãi đỗ xe;…..

c) Về phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP thì phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm:

- Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trực tiếp tổ chức khai thác tài sản;

- Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

d) Về quy trình, thủ tục khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Quy trình, thủ tục khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định cụ thể cho các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại điều 12, Điều 13, Điều 14  Nghị định số 33/2019/NĐ-CP.

Việc triển khai khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị, lập thành Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP, lấy ý kiến của Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Đề án trước khi tổ chức thực hiện đối với các hình thức: Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý hoặc Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trình Thủ tướng chính phủ xem xét quyết định trước khi tổ chức thực hiện đối với hình thức: Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.237.787
Truy cập hiện tại 1.668