Tìm kiếm
Công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông
False 5938Ngày cập nhật 05/10/2019

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 131/TB-UBND về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND huyện Nam Đông đang triển khai thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện, đến nay đã hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ. Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2020 và đảm bảo tính dân chủ, công khai theo đúng quy định. UBND huyện công khai lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ gồm:

- Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông;

- Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm  2020;

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

(Bản chi tiết theo phụ lục đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.236.769
Truy cập hiện tại 899