Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 của UBND huyện.
False 21722Ngày cập nhật 26/09/2019

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Kế hoạch thông qua UBND huyện

1

Kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình một xã một sản phẩm (OCCOP)

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

2

Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

3

Kế hoạch cập nhật thông tin Cung lao động và điều tra nhu cầu học nghề năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

4

Kế hoạch mở lớp truyền dạy cồng chiêng và các điệu múa truyền thống dân tộc Cơ Tu

Phòng VHTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

5

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Môi trường thế giới 05/6/2019

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

6

Kế hoạch tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

7

Kế hoạch tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

8

Kế hoạch kiểm tra an toàn các trạm BTS trên địa bàn

Phòng

KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

9

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng lần 01 năm 2019

Trung tâm

DV NN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

10

Kế hoạch kiểm tra, giám sát các chương trình dự án, chính sách đầu tư hỗ trợ các xã nghèo

Phòng

Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

II

Báo cáo, Chương trình thông qua UBND huyện

1

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

2

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

3

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

4

Báo cáo thực hiện các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Văn Phòng, các ngành liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

5

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

6

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và tổng quyết toán ngân sách năm 2018

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

7

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư, PCTN, thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

8

Báo cáo tổng kết công tác Dân tộc, chính sách Dân tộc giai đoạn 2014 – 2019

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Trước 20/5

9

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

10

Báo cáo thực hiện Hiến pháp năm 2013

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

11

  Chương trình công tác tháng 6 của UBND huyện năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

III

Chỉ thị, Quyết định thông qua UBND huyện

1

Thành lập Ban chỉ đạo về khu vực phòng thủ và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

2

Chỉ thị tăng cường chỉ đạo ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Gặp mặt học sinh khối 12 dự thi THPT quốc gia năm 2019

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

2

Tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân và triển khai nhiệm vụ Hè Thu

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

3

Tổ chức Hội nghị tổng kết PCTT-TKCN năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Đẩy nhanh tiến độ trồng Cam Nam Đông theo đề án; đôn đốc tiến độ làm vườn và trồng rau màu.

Phòng NN

và PTNT,

TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

2

Quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với sản phẩm chủ lực gắn với điều chỉnh Quy hoạch nông nghiệp cấp xã

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

3

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm, dại chó đạt chỉ tiêu, kế hoạch; tiếp tục ngăn chặn không để dịch Tả lợn Châu Phi xảy ra

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

4

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Đông Xuân; chuẩn bị các điều kiện gieo cấy vụ Hè Thu; thực hiện chuyển đổi cây trồng diện tích thiếu nước và triển khai các giải pháp chống hạn

Phòng NN

và PTNT,

TT DVNN, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

5

Kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng NTM các xã, nhất là các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn năm 2019

Phòng NN và PTNT, UBND các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

6

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị thẩm định công nhận xã Thượng Quảng đạt chuẩn NTM

Phòng NN

và PTNT, xã Thượng Quảng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

7

Hướng dẫn các xã tổng kết 10 thực hiện xây dựng NTM; tổ chức tổng kết cấp huyện theo kế hoạch

Phòng NN

và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

8

Rà soát 8 tiểu dự án trong đề án phát triển nông nghiệp toàn diện trình HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm

Phòng NN

và PTNT

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

9

Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép

Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

10

Hoàn thiện Phương án thực hiện Chỉ thị 65 trên địa bàn huyện

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

10

Phê duyệt quyết toán các công trình XDCB, Chủ trương đầu tư, Báo cáo kỹ thuật

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

11

Định giá tài sản ở Thác Mơ của ông Phước (Thịnh) theo quy định pháp luật

UBND xã Hương Phú, Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

12

Tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019 đạt chỉ tiêu, kế hoạch; triển khai có hiệu quả đề án chống thất thu

Phòng TC-KH, Chi cục thuế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

13

Quyết toán thu chi ngân sách và đôn đúc các đơn vị quyết toán năm 2018; tiến hành thẩm tra quyết toán các đơn vị dự toán.

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

14

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Sở Công thương thẩm định, trình UBND phê duyệt thành lập Cụm công nghiệp Hương Phú

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

15

Hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp danh sách các cơ sở đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

16

Triển khai thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ đảm bảo nội dung kế hoạch

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

17

Kế hoạch xây dựng cửa hàng tiêu thụ nông sản an toàn đến năm 2025

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

18

Đôn đốc xây dựng chợ văn minh thương mại; chợ an toàn thực phẩm

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

19

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất TDP 1

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

20

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6)

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

21

Quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển rác và vận hành bãi chôn lấp rác Hương Phú

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

22

Chỉ đạo thực hiện tốt Đề án Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn huyện

Phòng TNMT, Huyện đoàn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

23

Đẩy nhanh tiến độ mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ đạt chỉ tiêu, kế hoạch

Phòng TNMT, VPĐKQSDĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

24

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn

Phòng TNMT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

25

Đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án như: tuyến đường sản xuất La Sơ – Túy Loan, thủy điện Thượng Nhật, khu quy hoạch TDP 1

Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

26

Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn; thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Ban QLDA và ĐTXD, Phòng KT-HT, TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Xét hoàn thành chương trình Tiểu học và xét tốt nghiệp THCS nghiêm túc, đúng quy chế

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

2

Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019 - 2020, dự thảo kế hoạch năm học 2020 - 2021

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

3

Xây dựng đề án sáp nhập trường TH và THCS Thượng Nhật. Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

4

Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

5

Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục các trường học

Phòng

GD và ĐT, Nội vụ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

6

Tổ chức Hội nghị tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

7

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Lao động TBXH về quy định của pháp luật bình đẳng giới

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

8

Phối hợp tuyên truyền để lao động tham gia đi làm việc có hợp đồng tại các nước

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

9

Đẩy mạnh công tác giúp đỡ hộ nghèo các xã định canh định cư

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Thang 5

10

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức ĐHĐB DTTS huyện lần thứ 3

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 5

III

Lĩnh vực  Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã

BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

2

Ra mắt mô hình “Tiếng kèn An ninh trật tự” tại xã Hương Giang

BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

3

Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý xe ô tô hết hạn lưu hành

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

4

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở 3 đơn vị còn lại

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

5

Ban hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

6

Ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc danh mục định kỳ chuyển đổi theo quy định

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

7

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

8

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với ngành giáo dục năm học 2018 - 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

9

Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để kịp thời xử lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

10

Tổ Công tác kiểm tra công vụ tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ thực thi công vụ

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

11

Hương dẫn và Báo cáo tình hình tổ chức lễ Phật đản

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

12

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo Kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

13

Nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

14

Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

15

Tập huấn, bồi dưỡng thuộc Đề án 2160 và công tác hòa giải ở cơ sở cho các xã, thị trấn.

Phòng Tư pháp,

 

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

16

Xây dựng đề cương, kế hoạch và Quyết định kiểm tra đất của 01 hộ dân tại thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

17

Kết luận thanh tra việc giao đất, sử dụng đất tại xã Hương Lộc, Sân bóng Mụ Nằm

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

18

Đôn đốc, theo dõi xã Thượng Nhật thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

19

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của Bộ phận TN và TKQ tại các xã, thị trấn

Văn phòng, Phòng Nội vụ,

TTHCC

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

20

Thông báo Lịch tiếp dân lưu động và tại trụ sở 6 tháng cuối năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

21

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

22

Tổ chức họp trực tuyến huyện - xã các chuyên đề đăng ký năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

23

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn quy trình ISO điện tử.

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

24

Tổng hợp báo cáo, phục vụ phiên chất vấn, giải trình của HĐND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

25

Tổng hợp Báo cáo UBND tỉnh các nội dung theo Thông báo Kết luận 137/TB-UBND của UBND tỉnh

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

26

Dự thảo bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm mức độ UDCNTT tại các phòng ban trực thuộc UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

27

Xây dựng phương án giảm số lượng cán bộ, công chức của các phòng ban được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện

Trung tâm hành chính công

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 1.354