Tìm kiếm
V/v triển khai thực hiện Công văn số 6395/UBND-KH của UBND tỉnh
False 8486Ngày cập nhật 17/09/2019

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Chi cục Thống kê huyện;

- Chi cục Thuế huyện;

- Kho bạc Nhà nước huyện;

- Bảo hiểm xã hội huyện;

- Trung tâm Y tế huyện;

- Các Trường học trên địa bàn huyện;

- Các Chi nhánh Ngân hàng tại huyện.

 

Thực hiện Công văn số 6395/UBND-KH ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục. UBND huyện có ý kiến như sau:

Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai các nội dung tại Nghị quyết 02/NQ-CP và Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục, Công văn số 6276/UBND-KH ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục mở rộng trả lương qua tài khoản, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công và Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh trong đó ưu tiên trong thời gian tới cho lĩnh vực y tế, giáo dục; báo cáo kết quả hàng năm cho UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) trước 30/10 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH - Trần Quốc Phụng (Đã ký)

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.606
Truy cập hiện tại 1.419