Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông năm 2019
False 21505Ngày cập nhật 12/09/2019

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Nam Đông

 

 
   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

          Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại UBND huyện Nam Đông phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo phụ lục).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.989.594
Truy cập hiện tại 4.005