Tìm kiếm
Quy định thẩm quyền phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý
False 9948Ngày cập nhật 11/09/2019

Ngày 09 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về việc Quy định thẩm quyền phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định thẩm quyền phê duyệt dự toán, quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án (BQLDA) (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được cân đối vào ngân sách nhà nước) do các cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh thành lập sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

2. Đối tượng áp dụng: Các chủ đầu tư, BQLDA, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, thanh tra, kiếm tra, kiểm toán, kiểm soát thanh toán đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, BQLDA sử dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được cân đối vào ngân sách nhà nước).

3. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được cân đối vào ngân sách nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc các đơn vị được phân cấp quản lý, được áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ. Trường hợp điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ không có quy định cụ thể thì việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, quyết toán thu, chi từ hoạt động quản lý dự án được thực hiện theo quy định này.

4. Quy định này không áp dụng đối với doanh nghiệp tư vấn khi hợp đồng tư vấn quản lý dự án ký với chủ đầu tư, BQLDA khác; các BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực do người đại diện có thẩm quyền của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo cơ chế doanh nghiệp.

II. Nội dung các khoản thu, chi từ hoạt động quản lý dự án

1. Nội dung các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư  số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước ( gọi tắt là Thông tư số 72/2017/TT-BTC) và Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 1 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là Thông tư số 06/2019/TT-BTC) của Bộ Tài chính;

2. Nội dung các khoản chi từ hoạt động quản lý dự án được thực hiện.

a) Đối với chủ đầu tư và BQLDA nhóm I: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC.

b) Đối với BQLDA nhóm II: Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC.

III. Phân nhóm Ban quản lý dự án

Việc phân nhóm BQLDA đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và do chủ đầu tư quyết định thành lập được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 72/2017/TT-BTC.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 và thay thế Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc lập dự toán, phê duyệt dự toán quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án và quyết toán thu, chi quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.693