Tìm kiếm
Hướng dẫn mức chi và thanh quyết toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã
False 15227Ngày cập nhật 19/08/2019

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản hướng dẫn mức chi và thanh quyết toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã.

Liên quan đến hướng dẫn định mức chi hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã, Sở Tài chính nhận được Công văn số 882/UBND ngày 19/7/2019 của UBND thị xã Hương Thủy. Căn cứ quy định tại các Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thành lập thí điểm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chi hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã (sau đây gọi chung là Quỹ) như sau:

1. Nội dung và mức chi:

Việc chi Quỹ phải có phương án quản lý và sử dụng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo chế độ quản lý tài chính hiện hành của nhà nước. Một số nội dung và mức chi như sau:

- Chi xăng dầu cho phương tiện tuần tra, kiểm tra rừng trên cơ sở định mức xăng xe và giá xăng dầu hiện hành. Chứng từ thanh toán theo quy định.

- Chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Chi phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và tập huấn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế và các quy định hiện hành.

- Chi công tác thi đua khen thưởng theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp:

Theo quy định tại Điều 95 của Luật Lâm nghiệp thì tổ chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng gồm có Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh. Đối với các Quỹ cấp xã được thành lập theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng được tiếp tục hoạt động, hoàn thiện thanh, quyết toán và giải thể trong năm 2019 (Khoản 3 Điều 91 của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp).

Vì vậy, để thực hiện theo quy định nói trên, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan, UBND các xã tổ chức điều hành hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã, hoàn thiện công tác thanh quyết toán và giải thể Quỹ trong năm 2019 theo quy định. Theo đó, đến hết ngày 31/12/2019, cơ quan điều hành Quỹ thực hiện khóa sổ, lập báo cáo thu chi của Quỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp số liệu vào Báo cáo quyết toán tài chính năm của xã (chi tiết Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã) gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã thẩm định quyết toán theo quy định. Số kinh phí quỹ không sử dụng hết (nếu có), đề nghị cơ quan điều hành Quỹ lập thủ tục nộp toàn bộ vào ngân sách xã để chi phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng.

Sở Tài chính có ý kiến để UBND các huyện, thị xã biết, chỉ đạo thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.160.553
Truy cập hiện tại 488