Tìm kiếm
Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ
False 14773Ngày cập nhật 01/08/2019

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 696/UBND-TCKH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ với các nội dung sau:

I. Đối tượng áp dụng và chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

1. Về đối tượng áp dụng: Thực hiện theo Điều 2 của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP

2. Điều kiện được hưởng hỗ trợ ăn trưa: Thực hiện theo Điều 3 của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên các đơn vị cần lưu ý (Trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện Khoản 1,2,3 của Điều 3 thuộc Nghị định số 06/2018/NĐ-CP).

3. Thủ tục hỗ trợ ăn trưa:

Thực hiện theo điều 5 của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP và lưu ý một số nội dung sau:

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định phê duyệt.

 - Đối với các trường mầm non: Tháng 8 hằng năm, tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em thuộc đối tượng hưởng chính sách nộp hồ sơ kịp thời đề nghị hỗ trợ ăn trưa. Nhà trường tiếp nhận, kiểm tra rà soát hồ sơ, lập danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) kèm theo hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này gửi phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.

 II. Chính sách đối với Giáo viên Mầm non:

1. Đối tượng được hưởng chính sách: Thực hiện theo Điều 7 của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP.

2. Nội dung và phương thức thực hiện chính sách

- Thực hiện theo Điều 8 của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP và lưu ý một số nội dung sau:

- Thủ tục xét duyệt chuyển xếp lương đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP:

Hằng năm, các trường mầm non có trách nhiệm lập danh sách đề nghị chuyển xếp lương cho các giáo viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuyển xếp lương (Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với phòng Nội vụ huyện tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

- Ngoài ra, các đối tượng quy định tại khoản 3, 4 Điều 7 của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP: Hằng năm, cùng với thời điểm lập dự toán các trường mầm non có trách nhiệm lập danh các đối tượng được hưởng chính sách theo hướng dẫn tại Nghị định này gửi phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Nội vụ huyện tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Trên đây là một số hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ và các Trường Mầm non triển khai thực hiện kịp thời đảm bảo trình tự thủ tục chi trả đúng đối tượng chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.503
Truy cập hiện tại 28