Tìm kiếm
Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
False 10742Ngày cập nhật 25/07/2019

Ngày 24 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Thông tư số 31/2019/TT-BTC.

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị hưởng dự toán ngân sách huyện; Chủ tịch UBND các xã và thị trấn Khe Tre như sau:

Tổ chức triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Nam Đông tại địa chỉ (http://namdong.thuathienhue.gov.vn).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị hưởng dự toán ngân sách huyện; Chủ tịch UBND các xã và thị trấn Khe Tre tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.581