Tìm kiếm
Hướng dẫn mua sắm tài sản công theo Quy chế mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 8165Ngày cập nhật 04/07/2019

Thực hiện Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 01 tháng 7 năm 2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản số 1580/STC-GCS&DN về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công theo Quy chế mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh.

          Kể từ 01/6/2019, việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh, trong đó:

  • Danh mục mua sắm tài sản tập trung: bao gồm Máy vi tính để bàn và máy vi tính xách tay nguyên bộ sử dụng thường xuyên, phổ biến trong các cơ quan, đơn vị.
  • Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với các đơn vị dự toán được cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí trong dự toán đầu năm từ 50.000.000 đồng trở lên, cụ thể:

        1. Trường hợp đã phân bổ trong dự toán đầu năm:

        Trường hợp mua sắm tài sản đã được bố trí trong dự toán đầu năm 2019 (bao gồm dự toán trên 50 triệu đồng và dưới 50 triệu đồng) và các đơn vị đã đăng ký mua sắm tập trung thì tiếp tục thực hiện mua sắm tập trung theo quy định.

         Trường hợp đã phê duyệt dự toán mua sắm từ đầu năm 2019 dưới 50.000.000 đồng mà cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đăng ký mua sắm tập trung thì sau ngày 01/6/2019 các đơn vị được mua sắm trực tiếp; Trường hợp đã phê duyệt dự toán đầu năm trên 50.000.000 đồng nhưng chưa đăng ký mua sắm tập trung thì tiếp tục đăng ký mua sắm tập trung bổ sung.

         2. Trường hợp dự toán bổ sung:

         Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung ngoài dự toán được giao đầu năm và đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm; UBND tỉnh đã thống nhất cho phép các cơ quan, đơn vị quyết định tổ chức thực hiện mua sắm đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung từ nguồn kinh phí bổ sung ngoài dự toán tại công văn số 3884/UBND-TC ngày 19/6/2019.

         3. Trường hợp nhu cầu mua sắm cấp thiết thuộc danh mục mua sắm tập trung:

Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm cấp thiết thuộc danh mục mua sắm tập trung mà không thể chờ mua sắm tập trung thì phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý bằng văn bản.

         4. Quy trình, thủ tục mua sắm tài sản:

         Việc mua sắm tài sản nhà nước thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị; Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về phân cấp quản lý tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.

         Đồng thời việc mua sắm phải tuân thủ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và các quy định khác có liên quan./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.805
Truy cập hiện tại 68