Tìm kiếm
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện về triển khai giúp đỡ hộ nghèo năm 2019 tại xã Hương Hữu
False 6570Ngày cập nhật 10/05/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện về triển khai

giúp đỡ hộ nghèo năm 2019 tại xã Hương Hữu

Ngày 22/02/2019, tại UBND xã Hương Hữu, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp triển khai giúp đỡ hộ nghèo năm 2019 tại xã Hương Hữu. Tham dự có các cơ quan được phân công giúp đỡ: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, Trung tâm GDNN-GDTX; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, (Vắng có lý do: Thanh tra huyện); cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn xã Hương Hữu.

 

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Hương Hữu báo cáo tình hình giúp đỡ hộ nghèo năm 2018 và thông qua phương án, kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo năm 2019; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, nhất là ý kiến tham gia, đề xuất của Bí thư chi bộ, trưởng các thôn xã Hương Hữu; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Hoan nghênh các cơ quan (Nhóm Văn phòng) và cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã Hương Hữu đã giúp đỡ bước đầu có hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan giúp đỡ hiệu quả vẫn chưa cao, tiến độ vẫn còn chậm, chưa đúng chủ trương, yêu cầu của huyện; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, xã và thôn đã làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giúp đỡ.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện trong năm 2019 trên địa bàn xã Hương Hữu, UBND huyện đề nghị các cơ quan và cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các thôn xã Hương Hữu thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về phân công giúp đỡ các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019

a) Các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện 02 hộ ở thôn 1; Phòng Nội vụ 02 hộ ở  thôn 6; Thanh tra huyện 01 hộ ở thôn 5; Phòng Kinh tế - Hạ tầng 02 hộ ở thôn 4; Phòng Nông nghiệp và PTNT 02 hộ ở thôn 7; Trung tâm GDNN-GDTX 02 hộ ở thôn 6; Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực 02 hộ ở thôn 3; Phòng Tài chính – Kế hoạch 02 hộ ở thôn 2. (Gửi kèm theo danh sách các hộ nghèo có khả năng thoát nghèo năm 2019 của UBND xã Hương Hữu để các cơ quan tham khảo, chọn hộ.)

b) Xã Hương Hữu: Giao UBND xã chịu trách nhiệm chọn 10 hộ nằm trong danh sách thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019 để phân công cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể giúp đỡ.

c) Các thôn, gồm có 7 thôn: Phân công mỗi thôn chọn 01 hộ nằm trong danh sách các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019 của thôn mình để giúp đỡ.

2. Các cơ quan, xã, thôn được phân công giúp đỡ:

 Khi chọn hộ xong phải đăng ký với UBND xã để theo dõi và tránh phải trùng hộ, nếu hết danh sách các hộ có khả năng thoát nghèo năm 2019 thì chọn danh sách các hộ có khả năng thoát cận nghèo năm 2019.

Trên cơ sở đó khảo sát thực tế nhu cầu của từng hộ gia đình để có phương án, kế hoạch giúp đỡ cụ thể, thiết thực, phù hợp. Thời gian khảo sát thực tế các hộ nghèo, cận nghèo và xây dựng phương án giúp đỡ (hoàn thành trước ngày 30/3/2019), sau đó tiến hành giúp đỡ.

Trong quá trình khảo sát phải phối hợp chặt chẽ với xã, thôn; nếu không thỏa thuận được giữa 2 bên và vượt quá khả năng thì lựa chọn hộ khác cho phù hợp. Có thể tùy vào loại cây trồng, vật nuôi và các hạng mục khác để lựa chọn thời gian giúp đỡ cho phù hợp và hiệu quả các loại cây trồng vật nuôi. Khi hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi phải có cam kết với hộ gia đình sau khi thu hoạch, bán đi phải đầu tư, tái đàn lại để duy trì cây trồng, vật nuôi.

Ngoài việc huy động nguồn lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì cần tập trung huy động nguồn lực bên ngoài từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân để tăng cường sự giúp đỡ có hiệu quả. Việc giúp đỡ gắng với công tác tuyên truyền, vận động các hộ gian đình để thay đổi nhận thức, biết cách làm ăn, chi tiêu hợp lý, …để thoát nghèo, cận nghèo.

Các hộ nghèo, cận nghèo đã được giúp các năm trước (2017-2018) về cây trồng, vật nuôi thì thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ chăm sóc, bón phân để duy trì, phát triển, nâng cao giá trị.

3. Các ngành, địa phương trên cơ sở các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn xã Hương Hữu năm 2019 cần tập trung ưu tiên giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là các hộ nằm trong danh sách có khả năng thoát nghèo và khả năng thoát cận nghèo năm 2019.

4. Công tác báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện

- Đối với các cơ quan được phân công giúp đỡ (Nhóm Văn phòng) hàng tháng báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện chậm nhất vào ngày 30 hàng tháng về Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao động – TBXH huyện).

- Đối với các ban ngành, đoàn thể và các thôn xã Hương Hữu được phân công giúp đỡ báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện chậm nhất vào ngày 30 hàng tháng về UBND xã để tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao động – TBXH huyện).

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp triển khai giúp đỡ hộ nghèo năm 2019 tại xã Hương Hữu, đề nghị cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ hộ nghèo, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các thôn xã Hương Hữu tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.887.813
Truy cập hiện tại 3.541