Tìm kiếm
Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 12 năm 2018 của UBND huyện: tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2018
False 7990Ngày cập nhật 24/12/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện

tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2018

 

Ngày 28/11/2018, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, QPAN tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2018. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thị Lan - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện (vắng có lý do: đ/c Lê Khánh Hà, đ/c Nguyễn Văn Thanh); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm Y tế, Chi cục thuế và Chi cục Thống kê; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2018 và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp; Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của tháng 12 và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2018; ngoài những nhiệm vụ được giao cụ thể ở dự thảo báo cáo, UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Lĩnh vực nông nghiệp:

- Ủy ban nhân dân các xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân triển khai vụ sản xuất Đông Xuân đúng tiến độ. Trong đó, chú trọng kiểm tra nguồn giống đảm bảo chất lượng, hướng dẫn công tác làm đất và thông báo lịch thời vụ đến tận người dân.

- Đối với công tác khảo nghiệm giống lúa, UBND huyện thống nhất tổ chức khảo nghiệm giống lúa đối với vụ Đông Xuân trên diện tích 05 ha, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch cân đối, bố trí kinh phí để Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp triển khai thực hiện.

- Các địa phương chú trọng triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuyên truyền, vận động nhân dân tu sửa chuồng trại, dự trữ thức ăn giai súc, gia cầm đảm bảo trong mùa mưa rét.

- Ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được phê duyệt trong 08 dự án của Đề án Phát triển nông nghiệp toàn diện giai đoạn 2016-2010. Tiếp tục tăng cường công tác vận động nhân dân bằng nhiều hình thức để thực hiện có hiệu quả đề án phát triển cây cam Nam Đông trong năm 2018.

2. Lĩnh vực lâm nghiệp:

- Các ngành, địa phương tiếp tục duy trì các biện pháp QLBVR và PCCCR; đẩy mạnh triển khai các hạng mục của Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ đã được phê duyệt.

- Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý kiên quyết tình trạng mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện, nhất là vào dịp cuối năm.

- UBND các xã, thị trấn phối hợp với kiểm lâm địa bàn kiểm tra các cơ sở sản xuất mộc dân dụng và lập biên bản xử lý nếu có dấu hiệu buôn bán lâm sản trái phép.

3. Công nghiệp – xây dựng:

- UBND các xã, các cơ quan chuyên môn có liên quan chú trọng thực hiện nghiêm túc chủ trương kêu gọi đầu tư của huyện; qua đó kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong công tác tìm kiếm mặt bằng và thực hiện các thủ tục đầu tư.

- Các đơn vị làm chủ đầu tư các công trình, dự án XDCB đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành các hạng mục công trình; đồng thời, phải thực hiện đúng các quy định trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, chú trọng công tác công khai thông tin công trình, dự án, nghiêm thu hoàn thành để nhân dân và đơn vị thụ hưởng được biết.

4. Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách:

- UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác thu các loại phí, lệ phí đã được giao chỉ tiêu trong năm 2018 để đảm bảo cân đối ngân sách xã.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, rà soát các nguồn thu; tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu thuế vãng lai, đảm bảo kế hoạch thu ngân sách năm 2018 theo chỉ tiêu đã giao.

- Chủ tịch UBND các xã, Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện chú ý chỉ đạo kế toán thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ngân sách, thu chi, quyết toán tài chính đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường:

UBND thị trấn Khe Tre tổ chức họp dân các tổ dân phố, tuyên truyền, phổ biến các quy định đối với công tác thu gom và xử lý rác, thống nhất các điểm đặt thùng rác cố định và bổ sung thêm thùng đựng rác để giải quyết tình trạng rác ứ động ở một số điểm đặt thùng rác.

6. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:

- Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, bằng nhiều biện pháp phối hợp với ngành giáo dục để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng xảy ra ở các cấp học.

- Các ngành, địa phương chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên. Yêu cầu các đồng chí đảng viên, cán bộ, CCVC phải nghiêm túc, gương mẫu thực hiện nội dung này để có cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân.

- Phòng Lao động, TBXH phối hợp với UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác rà soát hộ nghèo năm 2018. Ngoài việc đảm bảo tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 chính xác thì công tác giảm nghèo phải thực chất và phù hợp với tình hình đời sống thực tế của người dân.

- Phòng Dân tộc chú trọng trong việc rà soát và tham mưu phê duyệt danh sách người có uy tín đảm bảo chính xác, hiệu quả, người có uy tín phải có tiếng nói, trách nhiệm và có ích cho cộng đồng, cho nhân dân.

7. Lĩnh vực Nội chính:

- Thanh tra huyện tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, hoàn thành trong tháng 12/2018.

- Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn. Phối hợp với UBND các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Sơn rà soát và xử lý nghiêm các xe tự chế đang lưu hành, hoạt động trên địa bàn, xử lý các phương tiện đã hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông, hoạt động; tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 14/12/2018.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học phân công chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác trực tự vệ, bảo vệ tại trụ sở cơ quan; kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các trường hợp tụ tập đông người, gây rối làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

- Công tác cải cách hành chính: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính và sử dụng các phầm mềm trên hệ thống xác thực tập trung của UBND tỉnh (SSO), hộp thư điện tử công vụ trong công tác, chữ ký số, phần mềm chuyên ngành của các cơ quan, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hoạt động của bộ phận một cửa hiện đại cấp xã. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, điều chỉnh, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

8. Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới:

UBND các xã tiến hành rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí trong năm 2018 để làm cơ sở  xây dựng kế hoạch thực hiện của năm 2019. Riêng xã Thượng Quảng chủ động rà soát, đề xuất, phối hợp với các cơ quan, ban ngành để thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2018.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND tháng 11/2018. UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành,UBND các xã, thị trấn liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.911
Truy cập hiện tại 100