Tìm kiếm
Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 11 năm 2018 của UBND huyện: tại buổi họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
False 7295Ngày cập nhật 24/12/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp Ban chỉ đạo

 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

Ngày 31/10/2018, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tham dự có đồng chí Lê Thị Thu Hương – TUV, Bí thư Huyện ủy; các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (vắng có lý do: Công an huyện); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM quý III và nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2018; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thu Hương – TUV, Bí thư Huyện ủy; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay trên địa bàn huyện đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và theo kế hoạch trong năm 2018 phấn đấu xây dựng 2- 3 xã đạt chuẩn NTM (Thượng Quảng, Thượng Nhật, Thượng Lộ). Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá theo quy định mới (Quyết định 1980) 5 xã được công đạt chuẩn NTM thì một số tiêu chí chưa đạt và đạt thấp; các xã chọn xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2018 thì một số tiêu chí gặp nhiều khó khăn, khả năng đạt được 01 xã (Thượng Quảng). Nguyên nhân: Một số thành viên Ban chỉ đạo huyện, một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn một số xã chưa quyết liệt, đồng bộ, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm; chưa huy động nội lực, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí thuộc về trách nhiệm của địa phương và nhân dân; phong trào thi đua xây dựng NTM chưa được duy trì thường xuyên, liên tục, chưa tạo được khí thế sôi nổi trong nhân dân; bên cạnh đó có nguyên nhân khách quan là nguồn lực đầu tư của Nhà nước có mặt vẫn còn hạn chế và chậm so với nhu cầu xây dựng NTM trên địa bàn.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế ở trên, phấn đấu xây dựng 01 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018 (Thượng Quảng), UBND huyện đề nghị Ban chỉ đạo huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã Thượng Quảng cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện quyết tâm xây dựng xã Thượng Quảng đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

- Đối với 5 nhà tạm: Thống nhất giao cho UBMTTQVN huyện nghiên cứu ứng trước kinh phí năm 2019 để hỗ trợ xây dựng 5 nhà tạm cho các hộ gia đình xã Thượng Quảng (2 hộ khó khăn hỗ trợ 30 triệu/nhà; 3 hộ còn lại hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà).

- Giao UBND xã Thượng Quảng có Tờ trình gửi UBMTTQVN huyện xem xét, hỗ trợ để xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018; đồng thời vận động các hộ gia đình xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm 2018.

2. Đối với các xã khác: Tổ chức họp Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí, nhất là các tiêu chí chưa đạt như tiêu chí văn hóa, hộ nghèo, nhà ở, thu nhập, tổ chức sản xuất để có kế hoạch, chương trình, lộ trình thực hiện đảm bảo.

- Đối với tiêu chí nhà ở: Rà soát, lập danh sách nhà tạm để có kế hoạch thực hiện (bao nhiêu nhà cứng nền, bao nhiêu nhà cứng tường, bao nhiêu nhà cứng mái); đối với những hộ vi phạm làm nhà ở trên đất nông nghiệp thì không đưa vào để hỗ trợ xây nhà tạm hoặc hưởng các chế độ chính sách.

- Đối với tiêu chí văn hóa: Rà soát từ nay đến năm 2020 có bao nhiêu thôn được công nhật đạt chuẩn thôn văn hóa để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động không sinh con thứ 3 và không để xảy ra tình trạng tảo hôn.

- Đối với tiêu chí hộ nghèo: Rà soát hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều để có kế hoạch, lộ trình thoát nghèo, chiều nào thiếu dễ hỗ trợ thì ưu tiên hỗ trợ trước.

- Đối với tiêu chí thu nhập: Rà soát để có giải pháp tăng thu nhập, như huy động nguồn lực của nhân dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; tuyên truyền, vận động tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Đối với tiêu chí nước sạch: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký trước để đảm bảo tỷ lệ trong xây dựng NTM, sau khi nhà máy nước triển khai xong chỉ tiến hành đấu nối cho các hộ dân sử dụng.

- Đối với tiêu chí Tổ chức sản xuất (thành lập hợp tác xã): Chủ động làm việc với các cơ quan, ban ngành liên quan của huyện để được hướng dẫn thành lập Hợp tác xã phù hợp sản phẩm của địa phương; đồng thời để hưởng các chính sách theo Quyết định 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM; huy động nguồn lực của nhân dân để nâng cấp nhà ở, sân vườn, hàng rào xanh, công trình vệ sinh gia đình; đóng góp quỹ đất, ngày công lao động xây dựng các công trình công cộng.

- Khẩn trương lập kế hoạch xã, kế hoạch thôn về xây dựng NTM năm 2019. Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm xây dựng NTM năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay xây dựng NTM. Phân công cán bộ phụ trách chỉ đạo cụ thể, rõ ràng (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm) đối với từng tiêu chí, từng thôn, hộ gia đình; đây là cơ sở, tiêu chí quan trọng để đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và xem xét thi đua khen thưởng.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ trong chỉ đạo thực hiện đối với cấp xã. Các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách các tiêu chí xây dựng NTM tiến hành rà soát, đánh giá nội dung, tiêu chí được phân công, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tiêu chí ở các xã.

4. Đối với nhà ở theo Chương trình 33: UBND các xã, thị trấn tổ chức đăng ký, lập danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện và gửi về Phòng Kinh tế -Hạ tầng huyện chậm nhất trước ngày 10/11/2018 để tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

 Đối với hỗ trợ làm nhà ở theo Chương trình 33, 48, 22, đề nghị UBND xã, thị trấn phải có cam kết của các hộ gia đình, ngoài kinh phí hỗ trợ của nhà nước thì hộ gia đình phải có thêm kinh phí để làm nhà đảm bảo theo yêu cầu đẹp hơn, tốt hơn (có cam kết hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí).

5.  Việc lựa chọn tuyến đường xanh – sạch – đẹp: Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN huyện và các xã để thực hiện, trước tiên ưu tiên thực hiện tại các thôn kiểu mẩu.

6. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thiết kế mẩu đèn chiếu sáng thuộc chương trình xã hội hóa (do Huyện đoàn và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ), hoàn thành trong tháng 11/2018.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.816
Truy cập hiện tại 70